Tài liệu tổng hợp

Cách phát âm đuôi -s/-es – Pronouncing ‘-s / -es’ endings

tryyourbest

No Comments

Đuôi ‘s’ và ‘es’ được sử dụng như thế nào?
 • Danh từ số nhiều (plural nouns):  boots, trees, glasses
 • Động từ ngôi thứ ba số ít ( 3rd person verbs): lives, works, brushes
 • Sở hữu ( possessives ):  Hazel’s house, Grandma’s clothes , Rex’s car
 • Dạng rút ngắn ( contractions)  với ‘is’ or ‘has’ :  Ex: She’s laughing. (is) / He’s got a hat. (has)
Ba cách để phát âm đuôi -s/-es.
 1. /IZ/ Sibilant (âm xuýt – huýt gió)
 2. /S/ Voiceless (âm hơi)
 3. /Z/ Voiced (âm rung)
/IZ/ Sibilant/S/ Voiceless/S/ Voiceless
/s/    bus -> buses
/dʒ/ change -> changes
/z/    prize -> prizes
/tʃ/   church -> churches
/ʃ/     wash -> washes
/p/   stop -> stops
/k/   cook -> cooks
/t/    hat -> hats
/f/    cliff -> cliffs
/θ/   sixth -> sixths
/b/   crab -> crabs
/d/   word -> words
/l/    fall -> falls
/m/ dream -> dreams
/n/   fan -> fans
/ŋ/   sing -> sings
/r/   wear -> wears
/ð/   clothe -> clothes
/v/   glove -> gloves
Bảng phát âm đuôi s/es. Soạn bởi English Ms Ly.
Một số lưu ý quan trọng
 • Với 2 đuôi phụ âm /b/ và /d/, phát âm sẽ thay đổi một chút khi trở thành danh từ số nhiều. (Ví dụ: baby -> babies; puppy -> puppies; study -> studies; strawberry -> strawberries; marry -> marries)
 • Với đuôi phụ âm /f/ , phát âm sẽ thay đổi một chút khi trở thành danh từ số nhiều. (Ví dụ knife -> knives; loaf -> loaves; life -> lives; wolf -> wolves)
 • Tuy nhiên vẫn có một số từ không thay đổi (Ví dụ: belief -> beliefs; chef -> chefs)
 • Động từ kết thúc với ‘ay’, ‘ey’, ‘oy’, ‘uy’ => không thay đổi (Ví dụ: play => plays; say => says; buy => buys; enjoy => enjoys; stay => stays)

Để luôn chắc chắn, hãy luôn dùng từ điển Oxford để kiểm tra, chú ý thật kĩ về biến đổi động từ và cả phần phát âm.

Thực hành bài tập phát âm đuôi s/es.
 1. Exercise 1

Chọn đúng từ chứa âm đuôi /iz/, /s/, /z/ vào bảng dưới và thực hành phát âm.

/IZ/ Sibilant/S/ Voiceless/Z/ Voiced
                 

  

roses, coughs, villages, drums, climbs, choices, brushes, proofs, does, finishes, fixes, seashells, stops, bosses, studies, gifts, bags, leaves, wishes, practices, stays, roofs , bushes, believes, tells, diseases, moves, rises, triumphs, surprises, thinks, ships, chases, plants, dives, suitcases, housewives, staffs, lipsticks, drinks, reads, songs, messages, photographs, floors, asks, waits, cases, goes, adds, damages, wolfs, trucks, says, loves

ANSWER

/iz/ roses, villages, choices, brushes, finishes, fixes, bosses, wishes, practices, bushes, diseases, rises, surprises, , chases, suitcases, housewives, messages, asks, cases, damages

/z/ drums, climbs, does, seashells, studies, bags, leaves, stays, believes, tells, moves, dives, reads, floors, songs, goes, adds, says, loves

/s/ coughs, proofs, stops, gifts, roofs, triumphs, thinks, ships, plants, staffs, lipsticks, drinks, photographs, waits, wolfs, trucks

Exercise 2: Thực hành đọc những câu dưới đây.

 1. Let’s see who finishes these exercises first.
 2. The bar closes when the last customer leaves.
 3. Don’t make promises you can’t keep.
 4. Nobody uses a typewriter nowadays, do they?
 5. My dad’s so tall that when he reaches his hand up he touches the ceiling.

Exercise 3: Gạch chân những từ chứa đuôi s/es và thực hành phát âm.

EngineerAndrewJohnson

Andrew, 30, is an engineer. He comes from New Zealand, but now he lives in Scotland. He works on an oil rig 440krn from the coast of Aberdeen. He works 12hours a day for two weeks,and then he has two weeks’ holiday.He earns £200 a day. In his free time he goes to the gym and plays snooker. He isn’t married.

ZoologistClaudiaLuke

Claudia, 41, is American. She’s a zoologist and she teaches at a university. She lives in California and works with her husband, Jim, at the Research Centre in the Mojave Desert where she studies snakes and other animals. She likes working in the desert. In her free time she writes song sand walks her dog, Brewer. She earns about $60,000 a year.

Hãy thực hành cách phát âm đuôi s/es thật nhiều qua việc nghe và lặp lại. Chúc các bạn học tốt!

Rate this post

Mình viết chiếc Blog nho nhỏ này vì muốn chia sẻ kiến thức và kết nối cùng với mọi người có yêu thích học ngoại ngữ, hãy cùng nhau học tập và làm việc thật tốt nhé!

"Never Dream For Success But Work For It."

Viết một bình luận

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0