How To

Cách nói về thời gian rảnh (Free Time) bằng Tiếng Anh

tryyourbest

No Comments

Để nói về các hoạt động thời gian rảnh mà bạn thích, đừng chỉ liệt kê các hoạt động, mà hãy nói chi tiết thêm về khi nào bạn làm? bạn làm điều đó với ai? tại sao bạn lại làm các hoạt động đó, …

CÁC HOẠT ĐỘNG THỜI GIAN RẢNH
Các bạn có thể tải hình về điện thoại để tiện lợi ôn tập.
– Go to the cinema / go to the movies
– Watch TV
– Spend time with family
– Go out with friends / hang out with friends
– Surf the internet
– Play video games
– Play a musical instrument (guitar, piano, drum, cello,…)
– Listen to music
– Read books
– Go shopping with friends
– Cook for friends and family
– Study languages
– Write a blog
– Make handmade gifts
– Gardening
– Exercise and play a sport
– Đi xem phim
– Xem tivi
– Dành thời gian cho gia đình
– Đi chơi với bạn bè/đi chơi với bạn bè
– Lướt Internet
– Chơi trò chơi điện tử
– Chơi một loại nhạc cụ (guitar, piano, trống, cello,…)
– Nghe nhạc
– Đọc sách
– Đi mua sắm cùng bạn bè
– Nấu ăn cho bạn bè và gia đình
– Học ngôn ngữ
– Viết một blog
– Làm quà tặng thủ công
– Làm vườn
– Tập thể dục và chơi một môn thể thao
ĐẶT CÂU VỀ CHỦ ĐỀ FREE TIME
Đặt những câu đơn giản.
– I like to watch videos on Youtube.
– I love to listen to music.
– In my free time, I like studying English.
– I absolutely hate playing football.
– Tôi thích xem video trên Youtube.
– Tôi thích nghe nhạc.
– Lúc rảnh rỗi tôi thích học tiếng Anh.
– Tôi thật sự ghét chơi bóng đá.
Thêm nội dung chi tiết – How often do you …?
 • I like swimming. I go swimming every Sunday morning.
 • I really like taking photos, but I don’t have a lot of time to do it.
 • I enjoy traveling with my friends. We travel together several times a year.
 • Most weekends, I like to relax at home and spend time with my family.
 • Tôi thích bơi lội. Tôi đi bơi vào mỗi sáng chủ nhật.
 • Mình rất thích chụp ảnh nhưng lại không có nhiều thời gian để chụp.
 • Tôi thích đi du lịch với bạn bè của tôi. Chúng tôi đi du lịch cùng nhau nhiều lần trong năm.
 • Hầu hết các ngày cuối tuần, tôi thích thư giãn ở nhà và dành thời gian cho gia đình.
* Cấu trúc về số lần:
once a day/week/month/year 1 lần 1 ngày/tuần/tháng/năm
twice a day/week/month/year 2 lần 1 ngày/tuần/tháng/năm
3 times a day/week/month/year
*times: số lần
3 lần 1 ngày/tuần/tháng/năm
Thêm nội dung chi tiết – Where do you these activities …?
 • I usually listen to music on my laptop at home.
 • We love playing football in the winter at my school.
 • He enjoys going camping in the mountains.
 • I enjoy having coffee with my friends. We go to a café in the city centre once or twice a week.
 • I’m really into go running at the park near where I live.
 • Tôi thường nghe nhạc trên máy tính xách tay ở nhà.
 • Chúng tôi thích chơi bóng đá vào mùa đông ở trường tôi.
 • Anh ấy thích đi cắm trại trên núi.
 • Tôi thích uống cà phê với bạn bè. Chúng tôi đến quán cà phê ở trung tâm thành phố một hoặc hai lần một tuần.
 • Tôi thực sự thích chạy bộ ở công viên gần nơi tôi sống.
Thêm nội dung chi tiết – Why ? Any benefits?
 • I love playing tennis, it helps me to keep fit and stay healthy.
 • Whenever I have time, I listen to music, it’s a great way to reduce stress and relieve pressure.
 • I love going shopping with my friends, it’s so relaxing and interesting.
 • Tôi thích chơi quần vợt, nó giúp tôi giữ dáng và khỏe mạnh.
 • Bất cứ khi nào có thời gian, tôi đều nghe nhạc, đó là cách tuyệt vời để giảm căng thẳng và giảm bớt áp lực.
 • Tôi thích đi mua sắm với bạn bè, nó rất thư giãn và thú vị.

Bài nghe luyện tập và học từ – Chủ đề Free Time

One: Claudia.Một: Claudia.
Interviewer: So, do you get much free time, Claudia?Người phỏng vấn: Vậy, bạn có nhiều thời gian rảnh không, Claudia?
Claudia: Ha! Free time? Not really! But then I do, um…. I really like to read.Claudia: Ha! Thời gian rảnh? Không hẳn! Nhưng sau đó tôi làm, ừm…. Tôi thực sự thích đọc.
Interviewer: Oh, read?Người phỏng vấn: Ồ, đọc chưa?
Claudia: Yeah. I like all kinds of books. Um…I read in
the evening after dinner and in bed. See, reading is good because it doesn’t cost much, and I can borrow books for free – from friends or from the library. Or…buy paperbacks, which are, you know, pretty cheap. I love reading. But, uh, there’s just one problem.
Claudia: Vâng. Tôi thích tất cả các loại sách. Ừm… tôi đọc vào buổi tối sau bữa tối và trên giường. Hãy xem, đọc sách rất tốt vì nó không tốn nhiều tiền và tôi có thể mượn sách miễn phí – từ bạn bè hoặc từ thư viện. Hoặc… mua bìa mềm, bạn biết đấy, khá rẻ. Tôi thích đọc. Nhưng, uh, chỉ có một vấn đề.
Interviewer: Uh…what’s that?Người phỏng vấn: Uh… cái gì vậy?
Claudia: It makes me sleepy. I sometimes fall asleep while I’m reading! Ha – ha!Claudia: Nó khiến tôi buồn ngủ. Đôi khi tôi buồn ngủ khi đang đọc! Ha – ha!
Two: Brian.Hai: Brian.
Interviewer: And…uh…how about you, Brian? Do you have any hobbies?Người phỏng vấn: Và… uh… còn bạn thì sao, Brian? Bạn có sở thích nào không?
Brian: Well, ah…in my free time, I enjoy cooking.Brian: À, à… trong thời gian rảnh, tôi thích nấu ăn.
Interviewer: Ah. You know, cooking is pretty creative, isn’t it?Người phỏng vấn: À. Bạn biết đấy, nấu ăn khá sáng tạo, phải không?
Brian: Creative? Oh, yes. I like to try new ideas when I’m cooking. The only problem is…uh…time. I hardly ever have enough time.Brian: Sáng tạo? Ồ, vâng. Tôi muốn thử những ý tưởng mới khi nấu ăn. Vấn đề duy nhất là… ờ… thời gian. Tôi hầu như không bao giờ có đủ thời gian.
Interviewer: Oh, does it take a lot of time to cook well?Người phỏng vấn: Ồ, nấu ăn ngon có mất nhiều thời gian không?
Brian: Yes, it does. It takes a lot of time to cook a really good meal.Brian: Đúng vậy. Để nấu được một bữa ăn ngon phải mất rất nhiều thời gian.
Interviewer: Hmm, I see.Người phỏng vấn: Hmm, tôi hiểu rồi.
Three: Linda.Ba: Linda.
Interviewer: OK, Linda. What’s your hobby?Người phỏng vấn: OK, Linda. Sở thích của bạn là gì?
Linda: Oh, well, it’s…uh…pretty unusual.Linda: Ồ, nó… uh… khá bất thường.
Interviewer: Oh, well, come one, tell me.Người phỏng vấn: Ồ, thôi, hãy nói cho tôi biết.
Linda: I like doing magic tricks.Linda: Tôi thích làm trò ảo thuật.
Interviewer: Oh, wow! Really?Người phỏng vấn: Ồ, ồ! Có thật không?
Linda: Yes. My grandfather did magic tricks, and I learned a lot of tricks from him. It’s really fun. And it’s a good way to meet people.
On weekends, I often give shows at kid’s birthday parties.
Linda: Vâng. Ông tôi đã làm những trò ảo thuật, và tôi đã học được rất nhiều thủ thuật từ ông. Nó thực sự rất vui. Và đó là một cách tốt để gặp gỡ mọi người. Vào cuối tuần, tôi thường dẫn chương trình trong các bữa tiệc sinh nhật của các con.
Interviewer: Oh, that’s fantastic. It sounds wonderful.Người phỏng vấn: Ồ, thật tuyệt.
Điều ấy thật tuyệt vời.
Linda: Yes. I love it. M – m – most of the time. But…uh…sometimes it’s boring to do the same tricks over and over. Oh, that’s why I’m always trying to learn new tricks.Linda: Vâng. Tôi thích nó. M – m – hầu hết thời gian. Nhưng… uh… đôi khi làm đi làm lại cùng một thủ thuật sẽ rất nhàm chán. Ồ, đó là lý do tại sao tôi luôn cố gắng học các thủ thuật mới.
Interviewer: Well, I…I’d love to see your show one of these days!Người phỏng vấn: Chà, tôi… tôi rất muốn xem chương trình của bạn một trong những ngày này!
Four: Evan.Bốn: Evan.
Interviewer: So, Evan. Do you have a hobby?Người phỏng vấn: Vậy, Evan. bạn có sở thích chứ?
Evan: Yes, actually, I do. And my hobby is extremely relaxing.Evan: Vâng, thực sự là vậy. Và sở thích của tôi là vô cùng thư giãn.
Interviewer: Huh. You like fishing?Người phỏng vấn: Hả. Bạn thích câu cá?
Evan: Oh, yeah. On weekends, I go to the river and, well, I try catch some fish.Evan: Ồ, vâng. Vào cuối tuần, tôi đi ra sông và, tôi thử bắt vài con cá.
Interviewer: You try? Uh…do you catch many?Người phỏng vấn: Bạn cố gắng? Uh… bạn có bắt được nhiều không?
Evan: Ha – ha. Well, no, not really.
But it’s great to sit outdoors, in the fresh air, you know.
Evan: Ha – ha. Chà, không, không hẳn. Nhưng thật tuyệt khi được ngồi ngoài trời, trong không khí trong lành, bạn biết đấy.
Interviewer: Yeah, sounds nice.Người phỏng vấn: Vâng, nghe hay đấy.
Evan: But…Evan: Nhưng…
Interviewer: But?Người phỏng vấn: Nhưng?
Evan: It’s an expensive hobby. I mean, you know, you need good equipment, and good fishing equipment is, well expensive.Evan: Đó là một sở thích đắt tiền.
Ý tôi là, bạn biết đấy, bạn cần thiết bị tốt, và thiết bị câu cá tốt cũng đắt tiền.
Interviewer: I see. Well, you know, thanks, Evan.Người phỏng vấn: Tôi hiểu rồi. Vâng, bạn biết đấy, cảm ơn, Evan.

CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT!

Rate this post

Mình viết chiếc Blog nho nhỏ này vì muốn chia sẻ kiến thức và kết nối cùng với mọi người có yêu thích học ngoại ngữ, hãy cùng nhau học tập và làm việc thật tốt nhé!

"Never Dream For Success But Work For It."

Viết một bình luận

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0