Tài Liệu IELTS

IELTS Speaking Part 3 – DISAGREEMENT (từ vựng + ý tưởng)

tryyourbest

No Comments

Câu hỏi IELTS Speaking Part 3 trong bộ dự đoán quý 3/2022

 1. What would you do if you disagree with someone?
 2. How do we stop an argument from escalating into a fight?
 3. Who do you think should teach children to respect their teacher?
 4. What disagreements do parents and children usually have?

BỘ ĐỀ DỰ ĐOÁN SPEAKING QUÍ 3/2022

IELTS Creative đã tổng hợp tất cả ý tưởng cũng như từ vựng hay, các bạn có thể áp dụng và thực hành tạo ra câu trả lời hoàn chỉnh cho mình nhé!

 1. What would you do if you disagree with someone?
Listen to the other point of view.
Being a good listener is a way of showing that you respect and understand the other person’s perspective. That makes it more likely he or she will do the same for you.
Hãy lắng nghe những quan điểm khác.
Trở thành một người biết lắng nghe là cách thể hiện rằng bạn tôn trọng và hiểu quan điểm của đối phương. Điều đó khiến nhiều khả năng anh ấy hoặc cô ấy sẽ làm điều tương tự với bạn.
Try to understand the reason
If you know you’re about to have a conversation with someone who thinks differently from you. Try to understand the reasons why you both disagree on specific topics. When you know the meaning behind the different perspectives, you can communicate more effectively.
Cố gắng hiểu lý do
Nếu bạn biết mình sắp có một cuộc trò chuyện với một người có suy nghĩ khác với bạn.
Cố gắng hiểu lý do khiến cả hai không đồng ý về các chủ đề cụ thể.
Khi bạn biết ý nghĩa đằng sau các quan điểm khác nhau, bạn có thể giao tiếp hiệu quả hơn.
Stay calm
=> It isn’t easy to stay calm when you’re debating a controversial topic.
=> Staying calm will help you argue more effectively and keep the conversation on track – especially if your friend is becoming emotional.
If the discussion is becoming too heated, it’s okay to call it a day and change the subject. Sometimes that’s the best resolution when it comes to difficult conversations.
Bình tĩnh
=> Thật không dễ dàng để giữ bình tĩnh khi bạn đang tranh luận về một chủ đề gây tranh cãi.
=> Giữ bình tĩnh sẽ giúp bạn tranh luận hiệu quả hơn và giữ cho cuộc trò chuyện đi đúng hướng – đặc biệt nếu bạn của bạn đang trở nên xúc động. Nếu cuộc thảo luận đang trở nên quá nóng, bạn có thể kết thúc ngày đó và thay đổi chủ đề. Đôi khi đó là cách giải quyết tốt nhất khi nói đến những cuộc trò chuyện khó khăn.

2. How do we stop an argument from escalating into a fight?

Apologize if you’ve done something to hurt the other person.Xin lỗi nếu bạn đã làm điều gì đó làm tổn thương người khác.
Make a joke to set you and the person you’re arguing with at ease.
If you’re normally on good terms with the person you’re arguing with, defuse the argument by dropping a joke into the conversation. This will signal that you’re not deeply angry and are willing to stop the argument.
Hãy pha trò để khiến bạn và người mà bạn đang tranh cãi cảm thấy thoải mái.
Nếu bạn thường có quan hệ tốt với người mà bạn đang tranh cãi, hãy xoa dịu cuộc tranh cãi bằng cách thả một câu chuyện cười vào cuộc trò chuyện. Điều này sẽ báo hiệu rằng bạn không quá tức giận và sẵn sàng dừng cuộc tranh cãi.
Be honest about your own feelings and emotions. Emotional honesty can help defuse an argument and turn it into a productive conversation.
By exposing your feelings to the person you’re arguing with, you’ll allow them to understand where you’re coming from.
Hãy trung thực về cảm giác và cảm xúc của riêng bạn. Sự trung thực trong cảm xúc có thể giúp xoa dịu một cuộc tranh cãi và biến nó thành một cuộc trò chuyện hiệu quả. Bằng cách bộc lộ cảm xúc của mình với người mà bạn đang tranh cãi, bạn sẽ cho phép họ hiểu bạn vì sao lại thế.
Walk away from the argument to cool your temper. If you’re at your wit’s end regarding how to resolve the argument, physically walk away from the confrontation.Tránh xa cuộc tranh cãi để làm dịu cơn nóng giận của bạn.
Nếu bạn không hiểu về cách giải quyết tranh cãi, hãy tránh xa cuộc đối đầu.
Keep your voice at a normal speaking level.    
=> It may seem like obvious advice, but a great way to prevent arguments from happening is to avoid raising your voice. If you raise your voice, the person you’re speaking to will take it as a sign of hostility or aggression.
=> If you raise the volume of your voice, the other person will likely raise their voice as well and turn things into a shouting match.
Giữ giọng nói của bạn ở mức nói bình thường.
=> Nó có vẻ giống như một lời khuyên hiển nhiên, nhưng một cách tuyệt vời để ngăn các cuộc tranh cãi xảy ra là tránh cao giọng. Nếu bạn cao giọng, người đối thoại với bạn sẽ coi đó là dấu hiệu của sự thù địch hoặc gây hấn.
=> Nếu bạn tăng âm lượng giọng nói của mình, người khác có thể cũng sẽ tăng giọng và biến mọi thứ thành một trận đấu la hét.

3. Who do you think should teach children to respect their teacher?

Definitely parents should be in charge of teaching children to respect their teachers.

Chắc chắn cha mẹ nên có trách nhiệm dạy trẻ tôn trọng giáo viên của con cái.

Be A Role Model
Kids should respect other people, including their teachers.
But they won’t learn how to respect others if they do not see their parents doing it.
Also, kids love to do what their parents do.
Hãy trở thành một hình mẫu
Trẻ em nên tôn trọng người khác, kể cả giáo viên của chúng. Nhưng chúng sẽ không học được cách tôn trọng người khác nếu chúng không thấy cha mẹ chúng làm điều đó. Ngoài ra, trẻ em thích làm những gì cha mẹ chúng làm.
Teach Them About Responsibility
They should be taught how to apologize, as well as take responsibility for what they have done. Parents can teach them how to do this by doing it themselves when they have done something wrong.
Dạy con về trách nhiệm
Con nên được dạy cách xin lỗi, cũng như chịu trách nhiệm về những gì chúng đã làm. Cha mẹ có thể dạy trẻ cách làm điều này bằng cách tự làm khi trẻ đã làm sai điều gì đó.

4. What disagreements do parents and children usually have?

Parents and teenagers may argue over a variety of topics, from clothes and curfew to spending money.

Cha mẹ và thanh thiếu niên có thể tranh luận về nhiều chủ đề khác nhau, từ quần áo, giờ giới nghiêm cho đến việc tiêu tiền.

Curfew
Curfew is a classic topic for parents and teenagers to argue about. It doesn’t really matter what time the curfew is; when kids don’t show up at home when they’re supposed to, their parents get worried.
A worried parent becomes a scolding parent. When the teen does come home, they get an earful and a stiff punishment.
Giờ giới nghiêm
Giờ giới nghiêm là một chủ đề kinh điển để các bậc cha mẹ và thanh thiếu niên tranh luận. Không quan trọng khi nào là giờ giới nghiêm; khi những đứa trẻ chưa có mặt ở nhà khi chúng đáng nhẽ phải về rồi , cha mẹ chúng sẽ lo lắng. Cha mẹ lo lắng dẫn đến cha mẹ la mắng. Khi con trở về nhà, họ sẽ nhận được một hình phạt nghiêm khắc và nặng nề.
Noise
=> It doesn’t matter whether it’s a party, an electric guitar, or the TV—parents don’t seem to have the same tolerance for noise as teenagers. Sometimes, teens want to have noisy fun while their parents want to sleep. This is a common conflict that occurs every day.
=> Conflicts over the type of music could fall under this category, too, because if parents don’t like the music the kids are listening to, then they are more likely to tell them to turn it down.
Tiếng ồn
=> Không quan trọng đó là một bữa tiệc, một cây đàn ghi-ta điện hay TV – cha mẹ dường như không có khả năng chịu đựng tiếng ồn như trẻ vị thành niên.
Đôi khi, thanh thiếu niên muốn có những cuộc vui ồn ào trong khi cha mẹ muốn ngủ. Đây là một xung đột phổ biến xảy ra hàng ngày.
=> Xung đột về loại nhạc cũng có thể thuộc loại này, bởi vì nếu cha mẹ không thích loại nhạc
mà trẻ đang nghe, thì nhiều khả năng họ sẽ bảo con họ tắt nhạc đi.

CỤM TỪ VỰNG HAY THAM KHẢO

 • It’s easy to take things too far and potentially say something you’ll regret. Thật dễ dàng để đưa mọi thứ đi quá xa và có khả năng nói ra điều gì đó bạn sẽ hối tiếc.
 • to find yourself in the middle of an argument: thấy mình đang ở giữa một cuộc tranh cãi
 • to stop an argument by leaving the room or finding a different task to occupy your mind: để ngăn một cuộc tranh cãi bằng cách rời khỏi phòng hoặc tìm một nhiệm vụ khác để chiếm lấy tâm trí của bạn
 • to listen to calming music until your bad mood fades away: nghe nhạc êm dịu cho đến khi tâm trạng tồi tệ của bạn biến mất
 • to work together to get to the root of the issue: làm việc cùng nhau để tìm ra gốc rễ của vấn đề
 • to develop a healthy relationship with your child: để phát triển một mối quan hệ lành mạnh với con bạn
 • to grow as responsible and understanding adults: để phát triển như những người lớn có trách nhiệm và hiểu biết
 • to become more strict and harsh with trở nên nghiêm khắc và khắc nghiệt hơn với…
 • the relationship between a parent and child also goes through various ups and downs mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái cũng trải qua nhiều thăng trầm khác nhau…
 • a need to form a healthy relationship between parents and children from an early age: nhu cầu hình thành mối quan hệ lành mạnh giữa cha mẹ và con cái ngay từ khi còn nhỏ
 • children often fail to understand their parents’ point of view: trẻ em thường không hiểu quan điểm của cha mẹ chúng
 • to produce a sense of misunderstanding: tạo ra cảm giác hiểu lầm
 • parents tend to criticise their children in an unhealthy way: cha mẹ có xu hướng chỉ trích con cái của họ một cách không lành mạnh
 • unhealthy criticism and harsh words from parents affect a child emotionally and psychologically: những lời chỉ trích không lành mạnh và những lời nói gay gắt từ cha mẹ ảnh hưởng đến tình cảm và tâm lý của đứa trẻ
 • to cause serious anxiety and stress-related issues: gây ra lo lắng nghiêm trọng và các vấn đề liên quan đến căng thẳng
 • to develop low self-esteem due to negative comments from their parents: phát triển lòng tự trọng thấp do nhận xét tiêu cực từ cha mẹ của họ
 • to suffer from various mental health issues like depression, anxiety, stress etc: bị các vấn đề sức khỏe tâm thần khác nhau như trầm cảm, lo lắng, căng thẳng, v.v.
 • parent-child conflict: xung đột giữa cha mẹ và con cái
 • to treat other people the way you would like to be treated: đối xử với người khác theo cách bạn muốn được đối xử
 • to avoid confrontation: để tránh đối đầu
 • it’s normal to disagree with others from time to time: thỉnh thoảng không đồng ý với người khác là chuyện bình thường
 • to learn how to deal with difficult situations: để học cách đối phó với những tình huống khó khăn
 • to hear different ideas and perspectives: để nghe những ý tưởng và quan điểm khác nhau
 • to have different opinions: có những ý kiến ​​khác nhau
 • to maintain friendships: để duy trì tình bạn
 • to get along well with others: hòa thuận với những người khác
 • to listen without interrupting or getting angry: lắng nghe mà không bị gián đoạn hoặc tức giận
 • to feel heard and valued: để cảm thấy được lắng nghe và có giá trị
 • to respond with empathy and grace: đáp lại bằng sự đồng cảm và ân sủng
 • to have a conversation with someone who thinks differently from you: trò chuyện với một người có suy nghĩ khác với bạn
 • to be willing to keep the conversation calm: sẵn sàng giữ cuộc trò chuyện bình tĩnh
 • to keep an open mind: giữ một tâm trí cởi mở
 • to find yourself caught in a disagreement: thấy mình đang vướng vào một bất đồng
 • to share the same views: chia sẻ cùng quan điểm
 • to work through disagreements in a productive way: giải quyết những bất đồng một cách hiệu quả
 • to address issues through emails, texts or social media: để giải quyết các vấn đề thông qua email, tin nhắn văn bản hoặc phương tiện truyền thông xã hội
 • to talk in person, on the phone or through video chat: nói chuyện trực tiếp, qua điện thoại hoặc qua trò chuyện video
 • to expand your perspective: để mở rộng quan điểm của bạn
 • to gain a deeper understanding of…: để hiểu sâu hơn về

TẢI FILE PDF

Rate this post

Mình viết chiếc Blog nho nhỏ này vì muốn chia sẻ kiến thức và kết nối cùng với mọi người có yêu thích học ngoại ngữ, hãy cùng nhau học tập và làm việc thật tốt nhé!

"Never Dream For Success But Work For It."

Viết một bình luận

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0