Tài Liệu IELTS

IELTS Speaking Part 3 – PHOTOGRAPH (từ vựng + ý tưởng)

tryyourbest

No Comments

Câu hỏi IELTS Speaking Part 3 trong bộ dự đoán quý 3/2022

1. Why do some people like to record important things with photos?

2. What can people learn from historical photographs?

3. Is taking photos the best way to remember something?

4. Which is better, taking photos or keeping a diary?

BỘ ĐỀ DỰ ĐOÁN SPEAKING QUÍ 3/2022

IELTS Creative đã tổng hợp tất cả ý tưởng cũng như từ vựng hay, các bạn có thể áp dụng và thực hành tạo ra câu trả lời hoàn chỉnh cho mình nhé!

  1. Why do some people like to record important things with photos?
Every image adds up to create a story, which is the story of your life. It captures your experiences, passions, joys, and sadness.Mỗi bức ảnh khi thêm vào để tạo ra một câu chuyện, đó là câu chuyện về cuộc sống của bạn. Nó ghi lại những trải nghiệm, niềm đam mê, niềm vui và nỗi buồn của bạn.
We can easily preserve the important events and people in our lives. The ceremonies of birth and birthdays, marriages and anniversaries, holidays and new houses are all recorded because they matter.Chúng ta có thể dễ dàng lưu giữ những sự kiện và những người quan trọng trong cuộc sống của mình. Các nghi lễ sinh nhật, kết hôn và kỷ niệm, ngày lễ và tiệc tân gia đều được ghi lại vì chúng quan trọng.
Life has ups and downs, and your photos keep track of everything. When you look back, you can walk through the memories in your mind. You can also share the pictures with others to enjoy.Cuộc sống có những lúc thăng trầm và những bức ảnh của bạn sẽ theo dõi mọi thứ. Khi nhìn lại, bạn có thể lướt qua những ký ức trong tâm trí mình. Bạn cũng có thể chia sẻ hình ảnh với những người khác để thưởng thức.
Since photography is personal, you can learn a lot about others by looking at the photos they capture.Vì nhiếp ảnh mang tính cá nhân nên bạn có thể tìm hiểu và học hỏi nhiều điều về người khác bằng cách xem ảnh họ chụp.

2. What can people learn from historical photographs?

Photography teaches history through pictures. Many history books use pictures to enhance the learning experience.Nhiếp ảnh dạy lịch sử thông qua hình ảnh. Nhiều cuốn sách lịch sử sử dụng hình ảnh để nâng cao trải nghiệm học tập.
Without pictures, you couldn’t see how life was before the present time.Không có hình ảnh, bạn không thể thấy cuộc sống như thế nào trước thời điểm hiện tại.
It also allows you to compare different things and identify changes. You can learn so much by looking at a photo.Nó cũng cho phép bạn so sánh những thứ khác nhau và xác định những thay đổi. Bạn có thể học được rất nhiều bằng cách nhìn vào một bức ảnh.

3. Is taking photos the best way to remember something?

Yes, I think so.

– The preservation of moments is a big reason why photography is important.
– It could be a significant life moment, such as a wedding or the birth of a child. It can also be small moments in daily life.  
– Việc lưu giữ những khoảnh khắc là một lý do lớn tại sao nhiếp ảnh lại quan trọng.
– Đó có thể là một khoảnh khắc quan trọng trong đời, chẳng hạn như đám cưới hoặc sự ra đời của một đứa trẻ. Đó cũng có thể là những khoảnh khắc nhỏ trong cuộc sống hàng ngày.
– When you document memories through images, you can cherish and preserve the moments.
– You can look through the pictures anytime to remember the sweet moments. You can also pass down the photos to future generations.
Khi bạn ghi lại những kỷ niệm thông qua hình ảnh, bạn có thể trân trọng và lưu giữ những khoảnh khắc.
Bạn có thể xem qua các hình ảnh bất cứ lúc nào để ghi nhớ những khoảnh khắc ngọt ngào. Bạn cũng có thể truyền lại những bức ảnh cho các thế hệ tương lai.

4. Which is better, taking photos or keeping a diary?

Keeping a diary is better.

People nowadays keep photos, blogs or vlogs, and record their lives on social media, very few of us put pen to paper and write down our experiences.

Giữ một cuốn nhật ký là tốt hơn.

Mọi người ngày nay lưu giữ ảnh, blog hoặc vlog và ghi lại cuộc sống của họ trên mạng xã hội, rất ít người trong chúng ta đặt bút viết ra những trải nghiệm của mình.

You can record special events.
People take photos so they can remember days out, parties, etc.
A diary is like a completely personal, written photo, recording the things only you saw in as much or as little detail as you like.
Bạn có thể ghi lại các sự kiện đặc biệt.
Mọi người chụp ảnh để họ có thể nhớ những ngày đi chơi, tiệc tùng, v.v. Nhật ký giống như một bức ảnh hoàn toàn cá nhân, được viết, ghi lại những điều chỉ bạn nhìn thấy với mức độ chi tiết nhiều hay ít tùy thích.
You can record normal events too.  
You might think that normal days are boring, until you start writing. I’ve started seeing the special aspects of normal events, such as funny remarks or interesting things I’ve seen.
Bạn cũng có thể ghi lại các sự kiện bình thường. Bạn có thể nghĩ rằng những ngày bình thường thật nhàm chán, cho đến khi bạn bắt đầu viết. Tôi bắt đầu nhìn thấy những khía cạnh đặc biệt của những sự kiện bình thường, chẳng hạn như những nhận xét hài hước hoặc những điều thú vị mà tôi đã thấy.  
You can record your thoughts and feelings.  
You remember how things made you feel on certain days or in certain places, so your memory is more detailed.  
Bạn có thể ghi lại những suy nghĩ và cảm xúc của mình. Bạn nhớ mọi thứ khiến bạn cảm thấy như thế nào vào những ngày nhất định hoặc ở những nơi nhất định, vì vậy trí nhớ của bạn chi tiết hơn.
This is a kind of therapy after bad days.  
Getting your feelings written down on paper feels much better than keeping them to yourself. It can also help you think about things more clearly, and maybe even help decide how you feel about things if you are unsure.
Đây là một loại trị liệu sau những ngày tồi tệ.
Viết cảm xúc của bạn ra giấy cảm thấy tốt hơn nhiều so với việc giữ chúng cho riêng mình. Nó cũng có thể giúp bạn suy nghĩ về mọi thứ rõ ràng hơn và thậm chí có thể giúp quyết định cảm nhận của bạn về mọi thứ nếu bạn không chắc chắn.

Rate this post

Mình viết chiếc Blog nho nhỏ này vì muốn chia sẻ kiến thức và kết nối cùng với mọi người có yêu thích học ngoại ngữ, hãy cùng nhau học tập và làm việc thật tốt nhé!

"Never Dream For Success But Work For It."

Viết một bình luận

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0