Tài Liệu IELTS

IELTS SPEAKING PART 3 – PLASTIC WASTE (từ vựng + ý tưởng)

tryyourbest

No Comments

Câu hỏi IELTS Speaking Part 3 trong bộ dự đoán quý 3/2022

1. Do you think we should use plastic products?
2. How can we reduce our use of plastic?
3. What kinds of plastic waste are often seen in your country?
4. Why do people like to use plastic products?

BỘ ĐỀ DỰ ĐOÁN SPEAKING QUÍ 3/2022

IELTS Creative đã tổng hợp tất cả ý tưởng cũng như từ vựng hay, các bạn có thể áp dụng và thực hành tạo ra câu trả lời hoàn chỉnh cho mình nhé!

 1. Do you think we should use plastic products?

Yes, we should.

We so often hear of the negatives that are associated with plastic that it’s easy to forget all of the positive things it has brought into the world.

Chúng ta thường nghe về những tiêu cực liên quan đến nhựa nên rất dễ quên đi tất cả những điều tích cực mà nó đã mang lại cho thế giới.

Plastic is sustainable and long-lasting.
Because plastic is a very durable, long-lasting material, it is often used in homes, bridges, as infrastructure in buildings, and more.
Nhựa bền vững và lâu dài.
Vì nhựa là một vật liệu rất bền, lâu dài nên nó thường được sử dụng trong nhà, cầu cống, làm cơ sở hạ tầng trong các tòa nhà, v.v.
Plastic has also greatly improved sports safety. Think about all of the gear athletes use to protect themselves: a helmet, faceguard, visor, mouth guard, pads, cleats, and even the uniform itself.Nhựa cũng đã cải thiện đáng kể sự an toàn khi chơi thể thao.
Hãy nghĩ về tất cả các thiết bị mà các vận động viên sử dụng để bảo vệ bản thân: mũ bảo hiểm, dụng cụ bảo vệ mặt, tấm che mặt, miếng bảo vệ miệng, miếng lót, miếng đệm và thậm chí cả bộ đồng phục.
Plastic is affordable.
Can you imagine how costly (and heavy) computers, televisions, and cell phones would be if they were completely made out of metal? Plastic makes these items affordable.
Nhựa có giá cả phải chăng.
Bạn có thể tưởng tượng máy tính, ti vi và điện thoại di động đắt tiền (và nặng) như thế nào nếu chúng được làm hoàn toàn bằng kim loại không? Nhựa làm cho những mặt hàng này có giá cả phải chăng.
Plastic is reusable.
It can be melted down and reshaped over and over again. Recycling plastic means less need to manufacture new materials and less waste in our landfills. Simply reusing water bottles—as an example—can greatly reduce gas emissions, pollution, and energy usage.
Nhựa có thể tái sử dụng.
Nó có thể được nấu chảy và định hình lại nhiều lần. Tái chế nhựa có nghĩa là ít nhu cầu sản xuất vật liệu mới hơn và ít chất thải hơn trong các bãi chôn lấp của chúng ta. Ví dụ, chỉ cần tái sử dụng các chai nước—có thể giảm đáng kể lượng khí thải, ô nhiễm và sử dụng năng lượng.

However, plastic must be used responsibly.

Tuy nhiên, nhựa phải được sử dụng có trách nhiệm.

2. How can we reduce our use of plastic?

There are some tips that can reduce plastic consumption.

Có một số mẹo có thể làm giảm tiêu thụ nhựa.

Avoid single-use plastics
Single-use plastics, such as plates, cups, drinking straws, and cutlery made from this material, make our lives easier, but seriously harm the planet.
Tránh đồ nhựa dùng một lần
Đồ nhựa dùng một lần, chẳng hạn như đĩa, cốc, ống hút và dao kéo làm từ vật liệu này, giúp cuộc sống của chúng ta dễ dàng hơn, nhưng lại gây hại nghiêm trọng cho hành tinh.
If you go shopping, remember to take a cloth bag. We go to the supermarket at least once a week to fill up our fridges. If every time we go we use reusable bags (cloth, string or wicker) instead of using plastic bags.Đi chợ nhớ mang theo túi vải.  
Chúng ta đi siêu thị ít nhất một lần một tuần để chất đầy tủ lạnh. Nếu mỗi lần chúng ta đi, chúng ta sử dụng túi tái sử dụng (vải, dây hoặc đan lát) thay vì dùng túi nhựa.
Replace plastic Tupperware for glass or steel containers.
If you eat at work, a Tupperware container is part of your day. We should change our routine and opt for glass or stainless steel containers.
Thay thế Tupperware nhựa cho hộp thủy tinh hoặc thép.
Nếu bạn ăn ở nơi làm việc, hộp đựng Tupperware là một phần trong ngày của bạn. Chúng ta nên thay đổi thói quen của mình và lựa chọn đồ đựng bằng thủy tinh hoặc thép không gỉ.
Choose to reuse and give some of the packaging a new purpose.
If you have no choice but to buy a plastic bottle or a plastic container at the supermarket, reuse it instead of throwing it away. A bottle can be filled up as many times as you like and containers can be used to store other food.
Chọn tái sử dụng và cung cấp cho một số bao bì một mục đích mới.
Nếu bạn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mua chai nhựa hoặc hộp nhựa ở siêu thị, hãy tái sử dụng thay vì vứt đi. Một chai có thể được đổ đầy bao nhiêu lần tùy ý bạn và các hộp đựng có thể được sử dụng để đựng thực phẩm khác.

3. What kinds of plastic waste are often seen in your country?

Plastic shopping bags, soft drink bottles, mineral water, cooking oil bottles…

Cleaning agents, laundry detergents, shampoo bottles, washing and shower soaps…

Plastic toys, plastic packing …

Túi ni lông đi chợ, chai nước ngọt, nước suối, chai dầu ăn…

Chất tẩy rửa, bột giặt, chai dầu gội đầu, xà phòng giặt và sữa tắm…

Đồ chơi nhựa, bao bì nhựa…

4. Why do people like to use plastic products?

Common and convenient
Because it’s so ubiquitous and such a common item, it becomes a force of habit. We go to the grocery store, buy some products, put them in a plastic bag and then walk out.
Phổ biến và thuận tiện
Bởi vì nó rất đại chúng và là một vật dụng phổ biến, nó trở thành một thói quen. Chúng ta đến cửa hàng tạp hóa, mua một số sản phẩm, cho vào túi nhựa rồi rời đi. (đã quá bình thường)
Safe
Plastic is shatter resistant, containers do not break when they are dropped or knocked over, this makes them particularly useful for certain environments, such as the bathroom, around children, at the pool, by the beach or on the go.
An toàn
Nhựa có khả năng chống vỡ, hộp đựng không bị vỡ khi bị rơi hoặc va đập, điều này làm cho chúng đặc biệt hữu ích trong một số môi trường nhất định, chẳng hạn như phòng tắm, xung quanh trẻ em, tại hồ bơi, bên bãi biển hoặc khi di chuyển.
Hygienic
Plastic keeps products free from contamination.
Hợp vệ sinh
Nhựa giữ cho sản phẩm không bị nhiễm bẩn.

TỪ VỰNG HAY THAM KHẢO

 • One single piece of plastic in the environment can take hundreds of years to break down. And even then, it breaks down into tiny plastic particles called microplastics which are almost impossible to recover. Một mảnh nhựa duy nhất trong môi trường có thể mất hàng trăm năm để phân hủy. Và thậm chí sau đó, nó sẽ phân hủy thành các hạt nhựa nhỏ gọi là vi nhựa gần như không thể phục hồi.
 • plastic-covered beaches: bãi biển phủ nhựa
 • Plastic waste poses a real risk to the environment and wildlife. Rác thải nhựa có nguy cơ thực sự đối với môi trường và động vật hoang dã.
 • to cause harm to marine life: gây hại cho sinh vật biển
 • to find plastic almost everywhere: tìm thấy nhựa ở hầu hết mọi nơi
 • wrappers, containers and bottles, bottle caps, cars, shoes, and even wet wipes and tea bags: giấy gói, hộp đựng và chai, nắp chai, ô tô, giày dép, thậm chí cả khăn ướt và túi trà
 • to find plastic waste hard to avoid: thấy rằng rác thải nhựa là điều khó tránh khỏi
 • to reduce plastic’s impact on the environment: để giảm tác động của nhựa đối với môi trường.
 • Plastic material is cheap to produce, versatile, and durable. Chất liệu nhựa thì rẻ để sản xuất, linh hoạt và bền.
 • to take our own bags to the supermarket: tự xách túi đi siêu thị
 • to carry reusable bottles: mang theo chai đựng có thể tái sử dụng
 • to be made out of plastic: làm bằng nhựa
 • to offer one-time-use products: cung cấp các sản phẩm sử dụng một lần
 • to offer lightweight packaging options for transporting goods: cung cấp các lựa chọn đóng gói nhẹ để vận chuyển hàng hóa
 • Plastic can also be converted into fuel. Nhựa cũng có thể được chuyển đổi thành nhiên liệu.
 • to help to keep fuel prices low: để giúp giữ giá nhiên liệu thấp
 • Plastic is lightweight yet strong: nhựa thì nhẹ nhưng chắc chắn.

TẢI BẢN PDF

Rate this post

Mình viết chiếc Blog nho nhỏ này vì muốn chia sẻ kiến thức và kết nối cùng với mọi người có yêu thích học ngoại ngữ, hãy cùng nhau học tập và làm việc thật tốt nhé!

"Never Dream For Success But Work For It."

Viết một bình luận

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0