Tài Liệu IELTS

IELTS Speaking Part 3 – CONCENTRATION (từ vựng + ý tưởng)

tryyourbest

No Comments

Câu hỏi IELTS Speaking Part 3 trong bộ dự đoán quý 3/2022

1. Is it important for children to learn how to concentrate?

2. What can employers do to help employees concentrate?

3. What kinds of jobs require higher concentration at work?

4. Have you ever felt difficult to concentrate?

5. What kinds of distractions are bothering you in your life?

BỘ ĐỀ DỰ ĐOÁN SPEAKING QUÍ 3/2022

IELTS Creative đã tổng hợp tất cả ý tưởng cũng như từ vựng hay, các bạn có thể áp dụng và thực hành tạo ra câu trả lời hoàn chỉnh cho mình nhé!

1. Is it important for children to learn how to concentrate?

Yes, it’s absolutely important for children to learn how to concentrate.

– Concentration skill is essential for children’s academic growth as most academic activities require them to concentrate for long periods.
– It also helps them learn new skills with ease and improve their mind, leading to self-confidence and positive self-esteem.  
– As they get older, they also have to take part in extracurricular activities that require even more concentration.
– Kỹ năng tập trung rất cần thiết cho sự phát triển học tập của trẻ vì hầu hết các hoạt động học tập đều yêu cầu trẻ phải tập trung trong thời gian dài.
– Nó cũng giúp trẻ em học các kỹ năng mới một cách dễ dàng và cải thiện tâm trí, dẫn đến  sự tự tin và lòng tự trọng tích cực.
– Khi lớn hơn, chúng cũng phải tham
gia các hoạt động ngoại khóa đòi hỏi
sự tập trung cao hơn.
HOW? BẰNG CÁCH NÀO?
– To strengthen your child’s concentration and focus, you should encourage them to
play games that require them to think,
plan and use their memory.
– Để tăng cường sự tập trung và chú ý của con bạn, bạn nên khuyến khích chúng chơi những trò chơi đòi hỏi chúng phải suy nghĩ, lập kế hoạch và sử dụng trí nhớ của mình.
– When they’re studying, you should keep gadgets like television, mobile phones, iPods, music systems, and computers away from their reach.
– However, if they need a computer for studies, you have to keep a close watch to ensure they’re not getting distracted and using the computer only to study and nothing else.
– Also, keep essentials like water, snacks, books and stationaries within your children’s reach.
Hence, they do not have to get up unnecessarily, distracting the mind from study.
– Khi con đang học, bạn nên để các thiết bị như tivi, điện thoại di động, iPod, hệ thống âm nhạc và máy tính xa tầm với của con.
– Tuy nhiên, nếu con cần máy tính để học, bạn phải theo dõi chặt chẽ để đảm bảo con không bị phân tâm và chỉ sử dụng máy tính để học mà không làm gì khác.
– Ngoài ra, hãy để những thứ thiết yếu như nước, đồ ăn nhẹ, sách và văn phòng phẩm trong tầm với của con bạn. Do đó, con không phải đứng dậy một cách không cần thiết, khiến tâm trí bị phân tán khỏi việc học.

2. What can employers do to help employees concentrate?

Encourage Breaks
– Taking a break can help them relax their minds and refocus. You can encourage them to take a 10-minute break after working for an hour.
– By taking regular 10-minute breaks for a snack, a cup of coffee, a glass of water, a bathroom break, or even moving around, your workers will remain fresh throughout the day.  
Khuyến khích nghỉ giải lao
– Nghỉ giải lao có thể giúp họ thư giãn đầu óc và tập trung trở lại.Bạn có thể khuyến khích họ nghỉ giải lao 10 phút sau khi làm việc trong một giờ.
– Bằng cách thường xuyên nghỉ giải lao 10 phút để ăn nhẹ, uống một tách cà phê, một cốc nước, đi vệ sinh hoặc thậm chí di chuyển xung quanh, nhân viên của bạn sẽ luôn sảng khoái suốt cả ngày.
Allow for flexible schedules.
– While 9 a.m. to 5 p.m is the typical workday schedule these days, it doesn’t work for everyone.
– When you’re trying to get employees to focus, consider allowing them to work on their own schedules.
– Some people work best in the early morning, while other people can crank out work into the late hours of the night.
Cho phép lịch trình linh hoạt.
– Mặc dù 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều là lịch làm việc điển hình hiện nay, nhưng nó không phù hợp với tất cả mọi người. 
– Khi bạn đang cố gắng khiến nhân viên tập trung, hãy cân nhắc cho phép họ làm việc theo lịch trình của riêng họ. 
– Một số người làm việc hiệu quả nhất vào sáng sớm, trong khi những người khác có thể hoàn thành công việc đến tận khuya.
Allow employees to personalize their own spaces. – Employees need to be able to set up an environment where they can focus.
– Giving them the opportunity to bring in personal items and decorate their desks contributes to their productivity, as well as their happiness.
Cho phép nhân viên cá nhân hóa không gian riêng của họ.
– Nhân viên cần có khả năng thiết lập một môi trường để họ có thể tập trung.
– Cho họ cơ hội mang các vật dụng cá nhân và trang trí bàn làm việc góp phần nâng cao năng suất cũng như niềm vui của họ.
Make sure managers lead by example.
– Employees will follow in their managers’ footsteps. If managers are constantly distracted, this will signal to employees that it’s OK to act the same way.  
Hãy chắc chắn rằng các quản lý làm gương
– Nhân viên sẽ đi theo gương của người quản lý của họ. Nếu các nhà quản lý liên tục bị phân tâm, điều này sẽ báo hiệu cho nhân viên rằng họ có thể hành động theo cách tương tự.

3. What kinds of jobs require higher concentration at work?

All jobs require concentration to some extent.

Tất cả các công việc đòi hỏi sự tập trung ở một mức độ nào đó.

A plant operator must concentrate so he does not injure himself or others through carelessness.Người vận hành nhà máy phải tập trung cao độ để không gây thương tích cho bản thân hoặc người khác do bất cẩn.
A web designer who does not concentrate in his or her work will produce a shoddy and unbecoming artwork.Một nhà thiết kế web không tập trung vào công việc của mình sẽ tạo ra một tác phẩm nghệ thuật kém chất lượng và không phù hợp.
A baker who does not concentrate will produce a half-baked cake due to poor mixing or ignoring important instructions.Thợ làm bánh không tập trung sẽ nướng ra chiếc bánh không trọn vẹn do trộn bột kém hoặc bỏ qua các hướng dẫn quan trọng.
A surgeon who does not concentrate on the operating table may kill a patient.Phẫu thuật viên không tập trung trên bàn mổ có thể giết chết bệnh nhân.
Plant operators, factory workers, train engineers, bus drivers, any sort of drivers…
They all need great concentration and focus to get their work done.
Người vận hành nhà máy, công nhân nhà máy, kỹ sư đào tạo, tài xế xe buýt, bất kỳ nhóm tài xế nào…
Tất cả họ đều cần sự tập trung cao độ để hoàn thành công việc.
If you are an air traffic controller, you should really be capable of paying attention.Nếu bạn là người kiểm soát không lưu, bạn thực sự phải có khả năng chú ý.

5. What kinds of distractions are bothering you in your life?

Smartphones
– It’s easy to understand why. We’re bombarded throughout the day with emails, texts, social media notifications, and phone calls.
– Additionally, we use our phones to jot down reminders, view our calendars, listen to a podcast, or go shopping.
Điện thoại thông minh
– Cũng dễ hiểu tại sao. Chúng ta bị tấn công dồn dập suốt cả ngày với email, tin nhắn, thông báo trên mạng xã hội và các cuộc gọi điện thoại.
– Ngoài ra, chúng ta sử dụng điện thoại của mình để ghi lại lời nhắc, xem lịch, nghe podcast hoặc đi mua sắm.
Background noise
People are talking, machines running, phones ringing, and doors opening/closing. That’s not even getting into the annoyances like coughing, loud snacking, or music playing.    
Tiếng ồn xung quanh
Mọi người đang nói chuyện, máy móc đang chạy, điện thoại đổ chuông và cửa mở/đóng. Đó là chưa kể đến những phiền toái như ho, ăn vặt ồn ào hoặc chơi nhạc.
Meetings
Time is lost because people are pulled away from their work and then forced to sit in a meeting for an hour – even though they don’t have to be in attendance.
Những cuộc họp
Thời gian bị mất vì mọi người bị kéo ra khỏi công việc của họ và sau đó buộc phải ngồi trong cuộc họp trong một giờ – mặc dù họ không cần phải tham dự.

TỪ VỰNG HAY THAM KHẢO

 • to require most intense form of concentration: yêu cầu hình thức tập trung cao độ nhất
 • Distractions are not so welcome and interrupt us when we are focussed and take us from the task at hand: sự sao nhãng không được hoan nghênh và làm gián đoạn chúng ta khi chúng ta tập trung và đưa chúng ta ra khỏi công việc hiện tại.
 • Concentration is like a muscle that requires regular exercise to strengthen: Sự tập trung giống như một cơ bắp cần được luyện tập thường xuyên để tăng cường sức mạnh.
 • to improve my ability to focus and sustain my attention: để cải thiện khả năng tập trung và duy trì sự chú ý của tôi
 • to concentrate for long stretches of time: tập trung trong thời gian dài
 • workplace distractions should be avoided as much as possible: sự sao nhãng tại nơi làm việc nên được tránh càng nhiều càng tốt
 • workplace distractions negatively impact performance, productivity, and potential: sự sao nhãng tại nơi làm việc tác động tiêu cực đến hiệu suất, năng suất và tiềm năng
 • to put your phone on airplane mode or use the phone’s “do not disturb” function: đặt điện thoại của bạn ở chế độ trên máy bay hoặc sử dụng chức năng “không làm phiền” của điện thoại
 • to place your phone in another room or leave it in a desk drawer, bag or purse: để điện thoại của bạn ở một phòng khác hoặc để điện thoại trong ngăn kéo bàn, túi hoặc ví
 • to turn your phone on silent when you need to focus solely on your work: tắt điện thoại khi bạn chỉ cần tập trung vào công việc của mình
 • to turn off your email notifications on your phone: tắt thông báo email trên điện thoại của bạn
 • Background noise is inevitable: tiếng ồn xung quanh là không thể tránh khỏi
 • to invest in noise-canceling headphones: đầu tư vào tai nghe khử tiếng ồn
 • to drown-out background noise: để át tiếng ồn xung quanh
 • to keep your office door closed when you don’t want to be disturbed: đóng cửa văn phòng của bạn khi bạn không muốn bị quấy rầy
 • to place a “do not disturb” sign on the door: đặt báo hiệu “không làm phiền” trên cửa
 • to send signals like wearing headphones: báo tín hiệu như đeo tai nghe (để người khác không làm phiền)
 • multitasking reduces concentration and diminishes our performance: làm nhiều nhiệm vụ cùng lúc làm giảm sự tập trung và giảm hiệu suất của chúng ta
 • to do one thing at a time: làm một việc tại một thời điểm
 • to take some time to rest and recharge: dành thời gian để nghỉ ngơi và nạp năng lượng
 • to boost the concentration level of your kids: để tăng mức độ tập trung của con bạn
 • to improve your concentration without an extra effort: để cải thiện sự tập trung của bạn mà không cần nỗ lực thêm
 • to lose your focus and concentration: mất sự chú ý và tập trung của bạn
 • to spare your time or effort in unnecessary things: tiết kiệm thời gian hoặc nỗ lực của bạn trong những thứ không cần thiết
 • to concentrate on one thing at a time: tập trung vào một việc tại một thời điểm
 • parents should also refrain from any distraction: cha mẹ cũng nên kiềm chế mọi xao nhãng.
 • to limit your child’s access to an electronic device: hạn chế quyền truy cập của con bạn vào một thiết bị điện tử
 • to stick to foods that boost your memory and concentration: tiếp tục chọn các loại thực phẩm giúp tăng cường trí nhớ và sự tập trung của bạn
 • Almonds are great brain foods.: Hạnh nhân là thực phẩm tuyệt vời cho não.
 • to make sure to include nuts and leafy veggies in your child’s diet: để đảm bảo bao gồm các loại hạt và rau xanh trong chế độ ăn của con bạn
 • Good fats from olive oil, coconut oil, walnuts, and oily fish are good for improving brain power.: Chất béo tốt từ dầu ô liu, dầu dừa, quả óc chó, dầu cá rất tốt cho việc cải thiện trí lực.
 • to perform better in studies: để thực hiện tốt hơn trong các việc học
 • Swimming, cycling, or football are great to boost concentration.: Bơi lội, đạp xe hoặc bóng đá là những cách tuyệt vời để tăng cường sự tập trung.
 • to help to develop the concentration power: để giúp phát triển sức mạnh tập trung

TẢI BẢN PDF

Rate this post

Mình viết chiếc Blog nho nhỏ này vì muốn chia sẻ kiến thức và kết nối cùng với mọi người có yêu thích học ngoại ngữ, hãy cùng nhau học tập và làm việc thật tốt nhé!

"Never Dream For Success But Work For It."

Viết một bình luận

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0