Tài Liệu IELTS

IELTS Speaking Part 3 – CULTURE (từ vựng + ý tưởng)

tryyourbest

No Comments

Câu hỏi IELTS Speaking Part 3 trong bộ dự đoán quý 3/2022 (ĐỀ 6)

 1. Where and how can we get to know people of different cultures better?
 2. What are the advantages and disadvantages of cultural diversity?
 3. How can traditional culture and other cultures coexist?

BỘ ĐỀ DỰ ĐOÁN SPEAKING QUÍ 3/2022

IELTS Creative đã tổng hợp tất cả ý tưởng cũng như từ vựng hay, các bạn có thể áp dụng và thực hành tạo ra câu trả lời hoàn chỉnh cho mình nhé!

 1. Where and how can we get to know people of different cultures better?

You can learn about different cultures by taking part in some activities:

Bạn có thể tìm hiểu về nhiều nền văn hóa khác nhau bằng cách tham gia một số hoạt động:

Visit your local museum  
Learn about works of art from other countries, and read the biographies of all the artists. At the museum, you can even look at archaeological finds from distant lands and think about how they may have impacted particular cultures.
Tham quan bảo tàng địa phương của bạn
Tìm hiểu về các tác phẩm nghệ thuật từ các quốc gia khác và đọc tiểu sử của tất cả các nghệ sĩ. Tại bảo tàng, bạn thậm chí có thể xem các phát hiện khảo cổ học từ những vùng đất xa xôi và suy nghĩ về cách chúng có thể đã tác động đến các nền văn hóa cụ thể.
Read a book.
Find one that explains the history, accomplishments, or tribulations of different societies, and how they’ve evolved into the culture they are today.
Đọc sách.
Tìm một tài liệu mà giải thích lịch sử, thành tựu hoặc khó khăn của các xã hội khác nhau và cách họ phát triển thành nền văn hóa như ngày nay.
Discover how other cultures express themselves… in music, film, and literature.
Use Instagram’s location feature to research what other countries and cultures are participating in.
Find a documentary on Netflix or another streaming app to learn about different areas or people of the world.   Watch a movie from a different culture to get a feel of their voice, tone, interests, customs, and styles.Listen to a culture podcast. If you live in a place with established cultural areas, like Little Italy or Chinatown, spend some time there! Learn about the food they make and the music you hear while you’re there.  
Khám phá cách các nền văn hóa khác nhau thể hiện bản thân… trong âm nhạc, phim ảnh và văn học.
Sử dụng tính năng vị trí của Instagram để nghiên cứu những quốc gia và nền văn hóa khác đang tham gia.Tìm phim tài liệu trên Netflix hoặc ứng dụng trực tuyến khác để tìm hiểu về các khu vực hoặc con người khác nhau trên thế giới.Xem phim từ một nền văn hóa khác để cảm nhận giọng nói, giọng điệu, sở thích, phong tục và phong cách của họ.Nghe podcast về văn hóa.Nếu bạn sống ở một nơi có các khu vực văn hóa lâu đời, như Little Italy hoặc Chinatown, hãy dành thời gian ở đó! Tìm hiểu về món ăn họ làm và âm nhạc bạn nghe khi ở đó.
Do your research.
Explore specific cultures that intrigue you and make a list of things you would like to learn about – history, cuisine, even wildlife.
Thực hiện nghiên cứu của bạn.
Khám phá các nền văn hóa cụ thể hấp dẫn bạn và lập danh sách những điều bạn muốn tìm hiểu – lịch sử, ẩm thực, thậm chí cả động vật hoang dã.
Try new cuisine.
Even food offers chances to explore cultural variety and how it is expressed through cuisine.
Seek out local ethnic restaurants or introduce a new food tradition into your own kitchen.  
Thử các món ăn mới.
Ngay cả thực phẩm cũng mang đến cơ hội khám phá sự đa dạng văn hóa và cách nó được thể hiện thông qua ẩm thực. Tìm kiếm các nhà hàng dân tộc địa phương hoặc dẫn một truyền thống ẩm thực mới vào nhà bếp của riêng bạn.

2. What are the advantages and disadvantages of cultural diversity?

ADVANTAGES

We can learn from different cultures  
=> We should try to learn from other cultures in order to really broaden our horizons on how the world really works.  
=> Having a mix of people with many different cultural backgrounds can be quite beneficial for society since people can get to know
other cultural values and social norms
and can grow in character.
Chúng ta có thể học hỏi từ nền văn hóa khác nhau.
=> Chúng ta nên cố gắng học hỏi từ các nền văn hóa khác để thực sự mở rộng tầm nhìn của chúng ta về cách thế giới thực sự vận hành.
=> Có sự kết hợp giữa những dân tộc với nhiều nền tảng văn hóa khác nhau có thể khá có lợi cho xã hội vì mọi người có thể hiểu được các giá trị văn hóa và chuẩn mực xã hội khác và có thể phát triển về nhân cách.
We can make connections with people from many different cultures
=> If you are good friends with people from different cultural backgrounds, you may even go on vacation with them to their home country.
=> This can also be a quite unique experience since you will have the chance to closely connect to foreign cultures, not only in your home country
but also in other countries and will have the chance to really get to know how locals in other countries live their lives.
Chúng ta có thể kết nối với mọi người từ nhiều nền văn hóa khác nhau
=> Nếu bạn là bạn tốt với những người từ các nền văn hóa khác nhau, bạn thậm chí có thể đi nghỉ dưỡng cùng họ đến quê hương của họ.
=> Đây cũng có thể là một trải nghiệm khá độc đáo vì bạn sẽ có cơ hội kết nối chặt chẽ với các nền văn hóa nước ngoài, không chỉ ở quê hương của bạn mà còn ở các quốc gia khác và sẽ có cơ hội để thực sự tìm hiểu cách người dân địa phương ở các quốc gia khác sống cuộc sống của họ .
Cultural diversity can also give us the opportunity to enjoy many different foods.  
It can be quite interesting to try out new dishes from foreign countries.
You may even get additional ideas about what to cook at home when you try restaurants that specialize in dishes from foreign countries from time to time.  
Sự đa dạng về văn hóa cũng mang đến cho chúng ta cơ hội thưởng thức nhiều loại thức ăn khác nhau.
Có thể khá thú vị khi thử các món ăn mới từ nước ngoài.
Bạn thậm chí có thể có thêm ý tưởng về những món để nấu ở nhà khi bạn thử các nhà hàng chuyên về các món ăn từ nước ngoài.
Cultural diversity can also be beneficial for companies
=> Apart from the positive impact of cultural diversity on society as a whole, it can also benefit corporations all over the world.
=> Diversity brings in different talents together,
all of them working towards
a common goal using different sets of skills.
=> A diverse workplace combines employees from different backgrounds, ethnicity
and experiences, and together breed a more productive environment.  
Sự đa dạng văn hóa cũng có thể có lợi cho các công ty
=> Ngoài tác động tích cực của đa dạng văn hóa đối với toàn xã hội, nó cũng có thể mang lại lợi ích cho các tập đoàn trên toàn thế giới.
=> Sự đa dạng mang lại những tài năng khác nhau cùng nhau, tất cả họ đều làm việc hướng tới một mục tiêu chung bằng cách sử dụng các bộ kỹ năng khác nhau.
=> Nơi làm việc đa dạng kết hợp các nhân viên từ các nguồn gốc, dân tộc và kinh nghiệm khác nhau, đồng thời cùng nhau tạo ra một môi trường hiệu quả hơn.

DISADVANTAGES

Apart from the many important advantages of cultural diversity, there are still some issues related to this concept.

Tensions between people with different cultural backgrounds.
=> There are some people out there who think that their way of life is the only valid one and that all other people should also follow the same lifestyle.
=> This attitude implies plenty of tensions between people with different cultural backgrounds, which may turn into serious conflicts in the long run.  
Căng thẳng giữa những người có nền tảng văn hóa khác nhau.
=> Có một số người ngoài kia nghĩ rằng cách sống của họ là duy nhất và tất cả những người khác cũng nên theo cùng một lối sống.
=> Thái độ này ám chỉ nhiều căng thẳng giữa những người có nền tảng văn hóa khác nhau, có thể trở thành xung đột nghiêm trọng về lâu dài.
Some people who come from foreign countries also have difficulties to integrate themselves into society. If people move to another country, everything is new for them and it can take plenty of time until they assimilate themselves with the new conditions.  Một số người đến từ nước ngoài cũng gặp khó khăn trong việc hòa nhập xã hội.  
Nếu mọi người chuyển đến một quốc gia khác, mọi thứ đều mới mẻ đối với họ và có thể mất nhiều thời gian cho đến khi họ hòa nhập với các điều kiện mới.
One of the main disadvantages of cultural diversity is its tendency to create language barriers. Especially if people with different cultural backgrounds don’t speak the language of the country they migrated to, chances are that those people will suffer from serious levels of social isolation.  Một trong những nhược điểm chính của đa dạng văn hóa là xu hướng tạo ra rào cản ngôn ngữ.
Đặc biệt nếu những người có nền tảng văn hóa khác nhau không nói được ngôn ngữ của quốc gia họ di cư đến, rất có thể những người đó sẽ phải chịu mức độ cô lập xã hội nghiêm trọng.

TỪ VỰNG HAY THAM KHẢO

 • to learn from different cultures: học hỏi từ những nền văn hóa khác nhau
 • to learn from people with different cultural backgrounds: học hỏi từ những người có nền tảng văn hóa khác nhau
 • cultural values and social norms: giá trị văn hóa và chuẩn mực xã hội
 • to have a mix of people with many different cultural backgrounds: có sự kết hợp giữa những dân tộc với nhiều nền tảng văn hóa khác nhau
 • to experience new lifestyles: trải nghiệm lối sống mới
 • to experience completely new ways of life: trải nghiệm những cách sống hoàn toàn mới
 • a one-sided picture of reality: bức tranh một chiều của thực tế
 • to stay in their comfort zones: ở trong vùng an toàn của họ
 • takes some people out of their comfort zone: đưa một số người ra khỏi vùng an toàn của họ
 • people who come from the same culture, educational experience, or social status: những người đến từ cùng một nền văn hóa, kinh nghiệm giáo dục hoặc địa vị xã hội
 • a blend of ideas from…: sự pha trộn của các ý tưởng từ…
 • ask and learn them from employees during lunch break or after work drinks: hỏi và học hỏi chúng từ nhân viên trong giờ nghỉ trưa hoặc đi uống rượu sau giờ làm việc
 • a diverse workforce: một lực lượng lao động đa dạng
 • cultural diversity in the workplace: đa dạng văn hóa ở nơi làm việc
 • job seekers are often drawn to companies with diverse workforces: những người tìm việc thường bị thu hút bởi các công ty có lực lượng lao động đa dạng
 • a wide range of backgrounds: một loạt các nền tảng
 • to have a wider range of skills and knowledge: có nhiều kỹ năng và kiến thức hơn
 • to have a culture day: có một ngày văn hóa
 • to ask workmates to explain their cultures: hỏi đồng nghiệp giải thích văn hóa của họ
 • to go traveling to another country to experience a new culture: đi du lịch đến một đất nước khác để trải nghiệm một nền văn hóa mới
 • museums will often have exhibitions about other cultures: các viện bảo tàng thường sẽ có các cuộc triển lãm về các nền văn hóa khác
 • to learn about cultures outside of your own: tìm hiểu về các nền văn hóa bên ngoài của riêng bạn
 • to talk to people from other cultures: nói chuyện với những người từ các nền văn hóa khác
 • to give you ideas about international destinations, cuisine, and cultural norms: cung cấp cho bạn ý tưởng về các điểm đến quốc tế, ẩm thực và các chuẩn mực văn hóa
 • to be itching to learn about different cultures: rất muốn tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau

TẢI BẢN PDF

Chúc các bạn học tốt!

Rate this post

Mình viết chiếc Blog nho nhỏ này vì muốn chia sẻ kiến thức và kết nối cùng với mọi người có yêu thích học ngoại ngữ, hãy cùng nhau học tập và làm việc thật tốt nhé!

"Never Dream For Success But Work For It."

Viết một bình luận

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0