Tài Liệu IELTS

IELTS SPEAKING PART 3 – DECISION – (Từ vựng + ý tưởng)

tryyourbest

No Comments

Câu hỏi IELTS Speaking Part 3 trong bộ dự đoán quý 3/2022

  1. What decisions do people usually make in their daily lives?
  2. Which is easier making a decision by yourself or making a decision after group discussion?
  3. Do Vietnamese children have difficulties at school?
  4. What are the causes of having too many difficulties?
  5. What are advantages of having a hard time?

BỘ ĐỀ DỰ ĐOÁN SPEAKING QUÍ 3/2022

IELTS Creative đã tổng hợp tất cả ý tưởng cũng như từ vựng hay, các bạn có thể áp dụng và thực hành tạo ra câu trả lời hoàn chỉnh cho mình nhé!

  1. What decisions do people usually make in their daily lives?

– Simple personal decisions are:

  • Food related decision: the foods to eat, when to eat, how to eat, should I eat snacks, sweets, how many times to eat in a day, etc.
  • Clothing related decisions: what dress to buy or wear ,…
  • Choices about where to go; what to do; working and learning; how to spend money;…

– Các quyết định cá nhân đơn giản như:

Quyết định liên quan đến thực phẩm: các loại thực phẩm nên ăn, khi nào ăn, ăn như thế nào, tôi có nên ăn vặt, đồ ngọt, ăn bao nhiêu lần trong ngày, v.v.

Các quyết định liên quan đến quần áo: mua hoặc mặc trang phục nào,…

Lựa chọn về nơi để đi; phải làm gì; làm việc và học tập; cách tiêu tiền;…

2. Which is easier making a decision by yourself or making a decision after group discussion?

Individual decision-making has certain pros:

Ra quyết định cá nhân có những ưu điểm nhất định:

An individual generally makes prompt decisions, while a group is dominated by various people, making decision-making very time consuming.Một cá nhân thường đưa ra các quyết định nhanh chóng, trong khi một nhóm bị chi phối bởi nhiều người khác nhau nên việc ra quyết định rất mất thời gian.
Individuals do not escape responsibilities.
They are accountable for their acts and performance. In a group, it is not easy to hold any one person accountable for a wrong decision.
Cá nhân không trốn tránh trách nhiệm. Họ chịu trách nhiệm về hành vi và hiệu suất của họ. Trong một nhóm, không dễ để quy trách nhiệm cho bất kỳ người nào về một quyết định sai lầm.
Individual decision-making saves time, money and energy as individuals usually make prompt and logical decisions, while group decision-making involves lot of time, money and energy.Việc ra quyết định cá nhân tiết kiệm thời gian, tiền bạc và năng lượng vì các cá nhân thường đưa ra các quyết định nhanh chóng và hợp lý, trong khi việc ra quyết định theo nhóm đòi hỏi nhiều thời gian, tiền bạc và năng lượng.

Group decision-making is better than individual decision-making : ra quyết định nhóm tốt hơn ra quyết định cá nhân

Group decision-making = collaborative decision-making = collective decision-making

A group has the potential to collect more complete information, compared to an individual, while making decisions.Một nhóm có tiềm năng thu thập thông tin đầy đủ hơn, so với một cá nhân, trong khi đưa ra quyết định.
An individual uses his own intuition and views. A group has many members, so its many views and many approaches result in better decision-making.Một cá nhân sử dụng trực giác và quan điểm của chính mình. Một nhóm có nhiều thành viên, vì vậy nhiều quan điểm và nhiều cách tiếp cận dẫn đến việc ra quyết định tốt hơn.
An individual will not take into consideration every member’s interest, while a group will take into account interest of all members of an organization.Một cá nhân sẽ không tính đến lợi ích của từng thành viên, trong khi một nhóm sẽ tính đến lợi ích của tất cả các thành viên trong một tổ chức.

3, Do Vietnamese children have difficulties at school?

The Stress to Pass
Children hear about the intense competition to study in a good college, score well on entrance tests, and other academic pressures…
Sự căng thẳng để vượt qua
Trẻ em nghe về sự cạnh tranh gay gắt để được vào một trường đại học tốt, đạt điểm cao trong các bài kiểm tra đầu vào và những áp lực học tập khác…
Confronting Bullies
Anybody and everybody are picked on at least once in their lives. If anti-social behavior occurs at an early age, children are too young to actually figure out what is going on and how they can deal with these situations.
Đối mặt với những kẻ bắt nạt
Bất kỳ ai và tất cả mọi người đều bị châm chọc ít nhất một lần trong đời. Nếu hành vi chống đối xã hội xảy ra khi còn nhỏ, trẻ em còn quá nhỏ để thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra và cách chúng có thể đối phó với những tình huống này.
Finding schoolwork difficult, or having problems concentrating in class if others are noisy and disruptive.Khó khăn trong việc học, hoặc khó tập trung trong lớp nếu những người khác ồn ào và gây rối.
Tricky relationships with friends and friendship groups.Mối quan hệ khó khăn với bạn bè và các nhóm bạn.

4. What are the causes of having too many difficulties?

Facing challenges is never easy, and these days, there are some real challenges many of us face – at work, at home, in relationships, with money, with family, in the world, and much more.

Đối mặt với thử thách không bao giờ là dễ dàng, và ngày nay, có một số thử thách thực sự mà nhiều người trong chúng ta phải đối mặt – tại nơi làm việc, ở nhà, trong các mối quan hệ, với tiền bạc, với gia đình, trên thế giới, v.v.

The problem is that all too often you might find yourself faced with the same challenges over and over again, and that’s when you start to lose motivation to face the issue and lose sight of the potential lesson. At that point, challenges can become problems that can spiral you into despair and frustration.Vấn đề là bạn thường thấy mình phải đối mặt với những thách thức giống nhau hết lần này đến lần khác, và đó là lúc bạn bắt đầu mất động lực để đối mặt với vấn đề và đánh mất bài học tiềm năng. Tại thời điểm đó, những thách thức có thể trở thành vấn đề khiến bạn rơi vào tuyệt vọng và thất vọng.
The fear of failure is often paralyzing, and it stops people from taking risks that could be rewarding.Nỗi sợ thất bại thường làm tê liệt và ngăn mọi người chấp nhận những rủi ro có thể mang lại thành quả.
Relationship issues
A lot of people get so busy with work and life in general that they neglect their spouse or significant other.
Các vấn đề về mối quan hệ
Nhiều người quá bận rộn với công việc và cuộc sống nói chung đến nỗi họ bỏ bê vợ/chồng hoặc những người quan trọng khác.

5. What are advantages of having a hard time?

Hard Times Have Value – Sự khó khăn có giá trị

They keep us mindful of what’s really important. Losing a job is not the end of the world. It’s just the beginning of a new journey.Chúng giúp cho chúng ta lưu tâm đến những gì thực sự quan trọng. Mất việc không phải là ngày tận thế. Nó chỉ là khởi đầu của một hành trình mới.
Hard times can make us more resourceful.
We learn how to budget better, or become more innovative – simply as a means of survival.
Thời điểm khó khăn có thể làm cho chúng ta tháo vát hơn. Chúng ta học cách chi tiêu tốt hơn hoặc trở nên đổi mới hơn – đơn giản như một phương tiện để tồn tại.
They teach us patience.
The good thing is that hard times don’t last forever. If we are patient and positive, we might find that things sometimes unfold better than we could have ever thought or planned.
Chúng dạy chúng ta sự kiên nhẫn. Điểm tốt là thời gian khó khăn không kéo dài mãi mãi. Nếu kiên nhẫn và tích cực, chúng ta có thể thấy rằng đôi khi mọi thứ diễn ra tốt hơn những gì chúng ta có thể nghĩ hoặc lên kế hoạch.
Hard times create bonding opportunities with family and friends.
Hard times typically require that we reach out to others, share common struggles, and seek support and needed answers. This, thereby strengthening our relationships and causing us to feel less alone in this world.
Thời điểm khó khăn tạo ra cơ hội gắn kết với gia đình và bạn bè. Những thời điểm khó khăn thường đòi hỏi chúng ta phải liên hệ với những người khác, chia sẻ những khó khăn chung và tìm kiếm sự hỗ trợ cũng như những câu trả lời cần thiết. Điều này, do đó củng cố các mối quan hệ của chúng ta và khiến chúng ta cảm thấy bớt cô đơn hơn trong thế giới này.

TẢI BẢN PDF

Rate this post

Mình viết chiếc Blog nho nhỏ này vì muốn chia sẻ kiến thức và kết nối cùng với mọi người có yêu thích học ngoại ngữ, hãy cùng nhau học tập và làm việc thật tốt nhé!

"Never Dream For Success But Work For It."

Viết một bình luận

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0