Tài Liệu IELTS

IELTS SPEAKING PART 3 – MONEY – (Từ vựng + ý tưởng)

tryyourbest

No Comments

Câu hỏi IELTS Speaking Part 3 trong bộ dự đoán quý 3/2022

1. Why do people rarely use cash now?
2. Why do restaurants and shopping centres give free gifts?

3. Can the excess of free gifts have the negative impact too?

BỘ ĐỀ DỰ ĐOÁN SPEAKING QUÍ 3/2022

IELTS Creative đã tổng hợp tất cả ý tưởng cũng như từ vựng hay, các bạn có thể áp dụng và thực hành tạo ra câu trả lời hoàn chỉnh cho mình nhé!

 1. Why do people rarely use cash now?
Safety concerns over the Covid-19 pandemic are hastening the decline of physical money. Coronavirus has dramatically changed the way we use cash in brick and mortar stores. Paying for cash involves standing close to each other, touching hands and touching the same notes and coins.  switching from cash to contactless payments.Những lo ngại về an toàn đối với đại dịch Covid-19 đang đẩy nhanh sự suy giảm của tiền mặt.
Vi-rút corona đã thay đổi đáng kể cách chúng ta sử dụng tiền mặt trong các cửa hàng truyền thống. Thanh toán bằng tiền mặt liên quan đến việc đứng gần nhau, chạm tay và chạm vào cùng một tờ tiền và đồng xu. chuyển đổi từ tiền mặt sang thanh toán không tiếp xúc ( thanh toán trực tuyến).
Contactless card payments
Cards are efficient, paying with a card is a lot easier than with cash. Customers don’t have to spend time looking through their wallets for the right banknotes and coins. For most low-cost transactions, you don’t even have to type in your pin number.
Thanh toán thẻ không tiếp xúc
Thẻ rất hiệu quả, thanh toán bằng thẻ dễ dàng hơn nhiều so với bằng tiền mặt. Khách hàng không phải mất thời gian lục ví để tìm đúng loại tiền giấy và tiền xu. Đối với hầu hết các giao dịch chi phí thấp, bạn thậm chí không cần phải nhập mã pin của mình.

2. Why do restaurants and shopping centres give free gifts?

It cannot be denied that people love freebies, whether they feel like they need it or not, a person will almost always take a freebie being handed out to them.

Không thể phủ nhận rằng mọi người yêu thích những món quà miễn phí, cho dù họ có cảm thấy cần nó hay không, ai hầu như cũng sẽ luôn nhận một món quà miễn phí được trao cho họ.

Raise brand awareness
One of the best ways to “get your name out there” is to do it quite literally; a promotional gift with your company’s logo and name is a great way to raise awareness about your business.
Nâng cao nhận thức về thương hiệu
Một trong những cách tốt nhất để “làm nổi bật tên tuổi của bạn” là làm điều đó theo đúng nghĩa đen; một món quà khuyến mại có logo và tên của công ty bạn là một cách tuyệt vời để nâng cao nhận thức về doanh nghiệp của bạn.
Save money
Not only is a business gift a thoughtful token; it can help to advertise your company at a lower price than many other methods. For example: a free dessert after a big meal.
Tiết kiệm tiền
Một món quà kinh doanh không chỉ là một vật lưu niệm ý nghĩa; nó có thể giúp quảng cáo công ty của bạn với mức giá thấp hơn so với nhiều phương pháp khác. Ví dụ: một món tráng miệng miễn phí sau bữa ăn thịnh soạn.
To make your business memorable
When you give a tactile alternative to a business card, such as a mug, pen, key chain or bottle opener, product sample, people keep it around. Each time they use it, your business is brought to mind.
Làm cho doanh nghiệp của bạn đáng nhớ
Khi bạn trao một thứ gì đó dùng được thay thế cho tấm danh thiếp, chẳng hạn như cốc, bút, móc chìa khóa hoặc dụng cụ mở chai, sản phẩm dùng thử, mọi người giữ nó quanh họ. Mỗi khi họ sử dụng nó, doanh nghiệp của bạn sẽ được ghi nhớ.    
To make people feel appreciated
Giving a gift is a great way to say thank you and let customers and clients know they’re appreciated. Giving away a free item, however small, also creates a great impression for potential new customers.
Làm cho mọi người cảm thấy đánh giá cao
Tặng quà là một cách tuyệt vời để nói lời cảm ơn và cho khách hàng biết rằng họ được đánh giá cao. Tặng một món đồ miễn phí, dù nhỏ nhưng cũng tạo ra ấn tượng lớn đối với những khách hàng mới tiềm năng.

3. Can the excess of free gifts have the negative impact too?

Reducing prices is a tempting way to increase sales, and it’s often effective in the short term. However, if they are not used properly, discounts can range from being ineffective to actually harming your business.

Giảm giá là một cách hấp dẫn để tăng doanh thu và nó thường có hiệu quả trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, nếu chúng không được sử dụng đúng cách, chiết khấu có thể từ vô hiệu đến thực sự gây hại cho doanh nghiệp của bạn.

Customers can either get used to the low price. When you use a discount on your product too often, customers might be unwilling to pay for your product when it is no longer discounted, as their idea of how much this product should cost has been altered.Khách hàng có thể quen với mức giá thấp.
Khi bạn sử dụng chiết khấu cho sản phẩm của mình quá thường xuyên, khách hàng có thể không sẵn sàng trả tiền cho sản phẩm của bạn khi nó không còn được chiết khấu nữa, vì suy nghĩ của họ về giá của sản phẩm này đã bị thay đổi.
They can see the low price as evidence that the brand is poor quality.
Consumers are more likely to believe that a brand that promotes more often than others is of poorer quality than others in that industry, while a brand that promotes less often is perceived to be of better quality.
Họ có thể coi giá thấp là bằng chứng cho thấy thương hiệu kém chất lượng.
Người tiêu dùng có nhiều khả năng tin rằng một thương hiệu quảng cáo thường xuyên hơn những thương hiệu khác thì có chất lượng kém hơn những thương hiệu khác trong ngành đó, trong khi một thương hiệu quảng cáo ít thường xuyên hơn được cho là có chất lượng tốt hơn.

CỤM TỪ VỰNG HAY THAM KHẢO

 • to build customer loyalty: để xây dựng lòng trung thành của khách hàng
 • to increase sales volume: để tăng doanh số bán hàng
 • cross-selling and up-selling opportunities: cơ hội bán chéo và bán thêm
 • free of charge: miễn phí
 • to encourage the customer to buy more or give the customer opportunity to explore the product given as a gift: để khuyến khích khách hàng mua nhiều hơn hoặc tạo cơ hội cho khách hàng khám phá trải nghiệm sản phẩm được tặng.
 • Promotional gifts have become more and more popular in the last couple decades. Quà tặng khuyến mãi ngày càng trở nên phổ biến trong vài thập kỷ qua.
 • Offer someone something for free, and you’ve immediately got their attention. Cung cấp cho ai đó thứ gì đó miễn phí và bạn ngay lập tức thu hút sự chú ý của họ.
 • an excellent way of building relationships and boosting business: một cách tuyệt vời để xây dựng mối quan hệ và thúc đẩy kinh doanh.
 • to make your brand easier to remember: để làm cho thương hiệu của bạn dễ nhớ hơn
 • to make a solid impression in… để tạo ấn tượng vững chắc trong…
 • Customers who receive a promotional product tend to spend more on products or services from the company that gave it. Những khách hàng nhận được một sản phẩm khuyến mại có xu hướng chi tiêu nhiều hơn cho các sản phẩm hoặc dịch vụ từ công ty đã cung cấp nó.
 • Giving away free gifts is a marketing strategy many small businesses use to attract attention and find new customers. Tặng quà miễn phí là một chiến lược tiếp thị mà nhiều doanh nghiệp nhỏ sử dụng để thu hút sự chú ý và tìm kiếm khách hàng mới.
 • Cash still remains the most frequent method of payment. Tiền mặt vẫn là phương thức thanh toán phổ biến nhất.
 • a cashless future: một tương lai không tiền mặt
 • to end up in a cashless society: để kết thúc trong một xã hội không tiền mặt
 • to switch from cash to contactless payments: để chuyển từ tiền mặt sang thanh toán không tiếp xúc
 • to actively encourage cashless payments due to safety concerns: tích cực khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt do lo ngại về an toàn
 • to pay with a card: thanh toán bằng thẻ
 • contactless card payments: thanh toán thẻ không tiếp xúc
 • with electronic payments, thefts can be minimised: với thanh toán điện tử, hành vi trộm cắp có thể được giảm thiểu
 • For customers with cards, they are at risk of skimming, phishing and having their card stolen. However, unlike with cash, they have some degree of protection from banks if they are ever targeted by criminals. Đối với khách hàng có thẻ, họ có nguy cơ bị đánh cắp thẻ, lừa đảo. Tuy nhiên, không giống như tiền mặt, chúng được ngân hàng bảo vệ ở một mức độ nào đó nếu chúng là mục tiêu của bọn tội phạm.
 • cash won’t disappear forever quite yet: tiền mặt sẽ không biến mất mãi mãi

TẢI BẢN PDF

Rate this post

Mình viết chiếc Blog nho nhỏ này vì muốn chia sẻ kiến thức và kết nối cùng với mọi người có yêu thích học ngoại ngữ, hãy cùng nhau học tập và làm việc thật tốt nhé!

"Never Dream For Success But Work For It."

Viết một bình luận

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0