Tài Liệu IELTS

IELTS SPEAKING PART 3 – INVENTION – (Từ vựng + ý tưởng)

tryyourbest

No Comments

Câu hỏi IELTS Speaking Part 3 trong bộ dự đoán quý 3/2022

1. What it the most helpful innovation at home?
2. What household appliances make us lazy?
3. What kind of invention can be used at school?
4. Do you think AI will replace human teachers? Why?

BỘ ĐỀ DỰ ĐOÁN SPEAKING QUÍ 3/2022

IELTS Creative đã tổng hợp tất cả ý tưởng cũng như từ vựng hay, các bạn có thể áp dụng và thực hành tạo ra câu trả lời hoàn chỉnh cho mình nhé!

1. What it the most helpful innovation at home?

The Slowcooker
With a single touch from your cellphone, you can make it cook your meal when you’re away. All you have to do is prepare it before you head to work!
Nồi nấu chậm
Chỉ với một lần chạm từ điện thoại di động, bạn có thể khiến nó nấu bữa ăn cho mình khi bạn đi vắng. Tất cả những gì bạn phải làm là chuẩn bị nó trước khi đi làm!
Smart Light Bulbs
Smart light bulbs can be programmed to turn off and on while you are on vacation or even controlled via smart phone. This saves electricity, which is better for the environment and your wallet, and improves security within your home.
Bóng đèn thông minh
Bóng đèn thông minh có thể được lập trình để tắt và bật khi bạn đang đi nghỉ hoặc thậm chí được điều khiển qua điện thoại thông minh. Điều này giúp tiết kiệm điện, tốt hơn cho môi trường và ví tiền của bạn, đồng thời cải thiện an ninh trong nhà bạn.
Smart Robotic Mops
More and more people are turning to intelligent robotic mops to clean their floors so they can rid themselves of the hassle. Cordless and sleek, these automated devices run on battery power and come with charging stations. Some are hybrids that feature both mop and vacuum settings. Others are designed for hard floors and include smart capabilities, such as object avoidance, floor plan mapping, and voice commands.
Robot lau nhà thông minh
Ngày càng có nhiều người chuyển sang sử dụng cây lau nhà rô-bốt thông minh để lau sàn nhà để họ có thể thoát khỏi những rắc rối. Không dây và kiểu dáng đẹp, các thiết bị tự động này chạy bằng năng lượng pin và đi kèm với trạm sạc. Một số là kiểu máy có cả chức năng cài đặt lau và hút bụi. Những loại khác được thiết kế cho sàn cứng và bao gồm các khả năng thông minh, chẳng hạn như tránh vật, lập bản đồ sơ đồ sàn nhà và ra lệnh bằng giọng nói.

2. What household appliances make us lazy?

Robots to do your house chores
There are many robots that have been designed to do everything in your house from cleaning to sweeping, and every other thing. For example, the LawnBott which is able to take care of your lawn.
Robot để làm việc nhà của bạn
Có rất nhiều rô-bốt được thiết kế để làm mọi việc trong nhà của bạn, từ dọn dẹp đến quét dọn và mọi việc khác. Ví dụ: LawnBott có thể chăm sóc bãi cỏ của bạn.
Television
Televison delivers sports, music, movies, news, and whatever you want, meaning you can spend 24 hours on your couch and not get bored.
Tivi
Televison cung cấp thể thao, âm nhạc, phim ảnh, tin tức và bất cứ thứ gì bạn muốn, nghĩa là bạn có thể dành 24 giờ trên chiếc ghế dài của mình mà không thấy chán.
Smart Pet Feeders
Everyone adores their pets, but there are times when you’re just too lazy to be pet parents. With smart pet feeders, you can schedule and control your pet’s feeding times and food portions right from your phone.
On top of these amazing features, most smart pet feeders come with a camera that allows you to visually check on your pet while you’re out of the house. Others can even order your pet’s food automatically once the feeder runs low.
Máy cho thú cưng ăn thông minh
Mọi người đều yêu quý thú cưng của họ, nhưng có những lúc bạn quá lười biếng để trở thành cha mẹ của thú cưng. Với máy cho thú cưng ăn thông minh, bạn có thể lên lịch và kiểm soát thời gian cho thú cưng ăn và khẩu phần thức ăn ngay từ điện thoại của mình. Ngoài những tính năng tuyệt vời này, hầu hết những máy cho thú cưng ăn thông minh đều có camera cho phép bạn kiểm tra trực quan thú cưng của mình khi bạn ra khỏi nhà. Những máy khác thậm chí có thể tự động đặt thức ăn cho thú cưng của bạn khi khay nạp gần hết.

3. What kind of invention can be used at school?

Digital readers and tablets
Schools are looking to replace the hard-copy textbooks with digital ones that are accessible via a tablet. Students don’t have to carry around a heavy backpack full of books. They provide a accessible place for all reading materials.
Đầu đọc kỹ thuật số và máy tính bảng
Các trường học đang tìm cách thay thế sách giáo khoa bản cứng bằng sách kỹ thuật số có thể truy cập qua máy tính bảng. Học sinh không cần phải mang theo một chiếc ba lô nặng đầy sách. Chúng cung cấp một nơi có thể truy cập cho tất cả các tài liệu đọc.
Virtual reality
Students can experience learning and actively participate in the lesson with virtual reality. For example, a student could take a virtual field trip to ancient Egypt or to the bottom of the ocean, visiting the moon or travelling to far-away lands…
Thực tế ảo
Học sinh có thể trải nghiệm học tập và tham gia tích cực vào bài học với thực tế ảo. Ví dụ, một học sinh có thể thực hiện một chuyến đi thực tế ảo đến Ai Cập cổ đại hoặc xuống đáy đại dương, thăm mặt trăng hoặc du hành đến những vùng đất xa xôi…

4. Do you think AI will replace human teachers? Why?

While AI is becoming a valuable tool for educational professionals, there are many ways computers just can’t replace the human touch in the classroom so educators don’t need to worry about artificial intelligence taking over their jobs. Instead of feeling scared of AI, teachers and educational professionals can look at it as a powerful tool for delivering lessons better.Mặc dù AI đang trở thành một công cụ có giá trị cho các chuyên gia giáo dục, nhưng có nhiều cách mà máy tính không thể thay thế sự tiếp xúc của con người trong lớp học nên các nhà giáo dục không cần phải lo lắng về việc trí tuệ nhân tạo sẽ đảm nhận công việc của họ. Thay vì cảm thấy sợ hãi trước AI, giáo viên và các chuyên gia giáo dục có thể xem nó như một công cụ mạnh mẽ để mang lại bài học tốt hơn.
As machine learning and AI continue to advance, human interaction will become even more important. Only teachers can truly understand what is happening in their students’ minds and understand student’s emotions in the classrooms.Khi máy móc học tập và AI tiếp tục phát triển, sự tương tác của con người sẽ càng trở nên quan trọng hơn. Chỉ giáo viên mới có thể thực sự hiểu những gì đang diễn ra trong tâm trí học sinh của họ và hiểu cảm xúc của học sinh trong lớp học.

Từ vựng hay tham khảo:

 • a home appliance = a domestic appliance = an electric appliance = a household appliance: thiếp bị gia dụng
 • to make your life simpler: để làm cho cuộc sống của bạn đơn giản hơn
 • smart home technology: công nghệ nhà thông minh
 • home tech products: sản phẩm công nghệ gia đình
 • to make life at home easier and more enjoyable: để làm cho cuộc sống ở nhà dễ dàng hơn và thú vị hơn
 • some products turn on the lights when you enter a room: một số sản phẩm tự bật sáng đèn khi bạn bước vào phòng
 • There are certainly a variety of smart home devices that make us lazier. Chắc chắn có nhiều loại thiết bị nhà thông minh khiến chúng ta trở nên lười biếng hơn.
 • to make the world a better place: biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn
 • to cause major changes in education: tạo ra những thay đổi lớn trong giáo dục
 • one of the most significant changes inmột trong những thay đổi quan trọng nhất trong…
 • to take over some control functions: giành lấy một số chức năng điều khiển
 • to drive completely hands-free: hoàn toàn không phải lái xe
 • electronic devices and lights have already been controlled by voice: các thiết bị điện tử và đèn đã được điều khiển bằng giọng nói
 • to make life easier for many households: để làm cho cuộc sống dễ dàng hơn cho nhiều hộ gia đình
 • In the future, smart home technologies will take on much more advanced and multifunctional forms: trong tương lai, công nghệ nhà thông minh sẽ có nhiều hình thức tiên tiến và đa chức năng hơn.
 • Researchers are working on a program that detects when you wake up and helps you with your morning routine, such as adjusting the room temperature and automatically activating the coffee maker. Các nhà nghiên cứu đang nghiên cứu một chương trình phát hiện thời điểm bạn thức dậy và giúp bạn thực hiện thói quen buổi sáng, chẳng hạn như điều chỉnh nhiệt độ phòng và tự động kích hoạt máy pha cà phê.
 • smart homes: nhà thông minh
 • Diseases such as heart disease or diabetes can be predicted, allowing for faster treatment. Các bệnh như bệnh tim hoặc tiểu đường có thể được dự đoán, cho phép điều trị nhanh hơn.
 • to help disabled people move around more easily: để giúp người khuyết tật di chuyển xung quanh dễ dàng hơn
 • to send robots of various shapes and sizes into space: để gửi robot có hình dạng và kích cỡ khác nhau vào không gian
 • Robots are also taking over more and more tedious, annoying and dangerous tasks in the workplace or at home doing chores. Robot cũng đang đảm nhận ngày càng nhiều nhiệm vụ tẻ nhạt, khó chịu và nguy hiểm tại nơi làm việc hoặc làm việc nhà.
 • Electricity can be generated from wastewater or waste materials. Điện có thể được tạo ra từ nước thải hoặc vật liệu phế thải.
 • to need a little inspiration tocần một chút cảm hứng để…
 • to think outside of the box: suy nghĩ vượt qua giới hạn
 • to give students a constant reminder about cung cấp cho sinh viên một lời nhắc nhở liên tục về…
 • to get in the mood tođể có tâm trạng…
 • to catch up to the modern day: để bắt kịp thời hiện đại
 • to offer a visual reminder: cung cấp một lời nhắc nhở trực quan

TẢI FILE PDF

Rate this post

Mình viết chiếc Blog nho nhỏ này vì muốn chia sẻ kiến thức và kết nối cùng với mọi người có yêu thích học ngoại ngữ, hãy cùng nhau học tập và làm việc thật tốt nhé!

"Never Dream For Success But Work For It."

Viết một bình luận

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0