DAY 13: What are you doing tomorrow?

TẢI PDF Transcript Full 42 Ngày: LINK TẢI PDF

STEVE makes a date with ANNE. STEVE is nervously fiddling with the phone. He starts ringing, then puts it down, then rings again. At the hotel, the CLERK answers the phone. (STEVE hẹn hò với ANNE. STEVE đang loay hoay với chiếc điện thoại một cách lo lắng. Anh ấy bắt đầu gọi, sau đó đặt điện thoại xuống, rồi lại gọi. Tại khách sạn, LỄ TÂN trả lời điện thoại.)

CLERK Medina Hotel. Marie speaking. How may I help you?LỄ TÂN Khách sạn Medina. Marie đang nghe máy. Tôi có thể giúp gì cho bạn?
STEVE Can I speak to Ms Anne Lee, please? I’m not sure what room she’s in.STEVE Tôi có thể nói chuyện với cô Anne Lee được không? Tôi không chắc cô ấy ở phòng nào.
CLERK I’ll put you through sir.LỄ TÂN Tôi sẽ nối máy cho bạn.
In her room, ANNE is looking through some wine catalogues. The PHONE rings.Trong phòng, ANNE đang xem qua một số danh mục rượu vang. Điện thoại reo.
ANNE Hello?ANNE Xin chào?
STEVE Hello. Anne? This is Steve Parker.STEVE Xin chào. Anne? Tôi là Steve Parker.
ANNE Steve Parker?ANNE Steve Parker?
STEVE Steve… Sarah’s brother. We met…STEVE Steve… em trai của Sarah. Chúng ta đã gặp…
ANNE Oh, Steve! Hello Steve.ANNE Ôi, Steve! Xin chào Steve.
STEVE Hi. What are you doing?STEVE Xin chào. Bạn đang làm gì thế?
ANNE Oh, working. I’m planning a trip to the wineries later in the week.ANNE Ồ, đang làm việc. Tôi đang lên kế hoạch cho một chuyến đi đến nhà máy rượu vang vào cuối tuần.
STEVE Oh. When are you going?STEVE Ồ. Khi nào bạn đi?
ANNE Ah, Wednesday.ANNE À, thứ Tư.
STEVE Oh, good. What are you doing tomorrow?STEVE Ồ, tốt. Ngày mai bạn làm gì?
ANNE Nothing. Why?ANNE Không có gì cả. Tại sao?
STEVE Well I have the day off, and I was just wondering… well I was just wondering whether you wanted to go to a wildlife park… with me. You said you’d like to go to the zoo.STEVE À, hôm nay tôi được nghỉ, và tôi chỉ đang tự hỏi… à, tôi chỉ đang tự hỏi liệu bạn có muốn đi đến công viên hoang dã… với tôi không. Bạn nói bạn muốn đi sở thú.
ANNE That’s right, I did. Yes, thank you Steve, I’d love to go.ANNE Đúng vậy. Vâng, cảm ơn Steve, tôi rất muốn đi.
STEVE Alright! I’ll meet you in the foyer. Ten o’clock?STEVE Được rồi! Tôi sẽ gặp bạn ở tiền sảnh. Mười giờ?
ANNE Okay, ten. I’ll see you then.ANNE Được rồi, mười. Tôi sẽ gặp bạn sau.
STEVE Great! Goodnight Anne.STEVE Tuyệt vời! Chúc ngủ ngon Anne.
ANNE Goodnight Steve.ANNE Chúc ngủ ngon Steve.
Vocabulary Highlights
nervously (adv) /ˈnɜːvəsli/
in a worried or frightened way
Ex: She smiled nervously.
bồn chồn lo lắng
một cách lo lắng hoặc sợ hãi
Ex: Cô mỉm cười lo lắng.
fiddle with (phrasal verb)
to keep touching something or making small changes to something because you are not satisfied with it
Ex: I’ve been fiddling around with this design for ages.
loay hoay với …
tiếp tục chạm vào cái gì đó hoặc thực hiện những thay đổi nhỏ đối với cái gì đó vì bạn không hài lòng với nó
Ex: Tôi đã loay hoay với thiết kế này trong nhiều năm.
ring (v)
to phone somebody/something
ring somebody/something up
Ex: I’ll ring you up later.
ring somebody/something
Ex: When is the best time to ring New York?
gọi điện
gọi điện cho ai/cái gì
gọi cho ai đó/cái gì đó
Ex: Tôi sẽ gọi cho bạn sau.
gọi cho ai/cái gì
Ex: Khi nào là thời điểm tốt nhất để gọi đến New York?
put somebody through (to somebody)
​to connect somebody by phone
Ex: Could you put me through to the manager, please?
kết nối (với ai đó)
kết nối ai đó qua điện thoại
Ex: Bạn có thể nối máy cho tôi với người quản lý được không?
catalogue (n) /ˈkætəlɒɡ/
a complete list of items, for example of things that people can look at or buy
Ex: Please take a look at our online catalogue.
bảng liệt kê mục lục
danh sách đầy đủ các mặt hàng, ví dụ như những thứ mà mọi người có thể xem hoặc mua
Ex: Xin hãy xem danh mục trực tuyến của chúng tôi.
day off (n) /ˌdeɪ ˈɒf/
a day on which you do not have to work
Ex: Most weeks, Sunday is my only day off.
Ex: What are you going to do on your day off?
ngày nghỉ
một ngày mà bạn không phải làm việc
Ex: Hầu hết các tuần, Chủ Nhật là ngày nghỉ duy nhất của tôi.
Ex: Bạn định làm gì vào ngày nghỉ?
wonder (v) /ˈwʌndə(r)/
to think about something and try to decide what is true, what will happen, what you should do, etc.
Ex: I can’t help wondering whether I’m missing something here.
tự hỏi
suy nghĩ về điều gì đó và cố gắng quyết định điều gì là đúng, điều gì sẽ xảy ra, bạn nên làm gì, v.v.
Ex: Tôi không thể không tự hỏi liệu tôi có bỏ sót điều gì ở đây không.
wildlife (n) /ˈwaɪldlaɪf/
animals, birds, insects, etc. that are wild and live in a natural
Ex: The school has its own small wildlife garden.
hoang dã
động vật, chim, côn trùng, v.v. hoang dã và sống trong môi trường tự nhiên
Ex: Trường có khu vườn hoang dã nhỏ của riêng mình.
foyer (n) /ˈfɔɪeɪ/
SYN: lobby
a large open space inside the entrance of a theatre or hotel where people can meet or wait
Ex: I’ll meet you in the foyer at 7 o’clock.
tiền sảnh
SYN: tiền sảnh
một không gian rộng mở bên trong lối vào của một nhà hát hoặc khách sạn nơi mọi người có thể gặp gỡ hoặc chờ đợi
Ví dụ: Tôi sẽ gặp bạn ở tiền sảnh lúc 7 giờ.