DAY 4: Second on the Left

TẢI PDF Transcript Full 42 Ngày: LINK TẢI PDF

ANNE is looking for JOHN’s office. A WOMAN is waiting at a bus stop. ANNE approaches her. (ANNE đang tìm văn phòng của JOHN. MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ đang đợi ở trạm xe buýt. ANNE tiếp cận cô ấy.)

ANNE Excuse me.ANNE Xin lỗi.
WOMAN Yes?PHỤ NỮ Vâng?
ANNE Could you tell me how to get to Mitchell Street?ANNE Bạn có thể chỉ cho tôi đường đến đường Mitchell được không?
WOMAN Yes. You’re going the wrong way. You need to go straight along here, past the silver balls, turn left, and it’s the second on the right, opposite the Town Hall.PHỤ NỮ Vâng. Bạn đang đi sai đường. Bạn cần đi thẳng dọc theo đây, qua những quả bóng bạc, rẽ trái và đó là đường thứ hai bên phải, đối diện Town Hall.
ANNE Thank you very much.ANNE Cảm ơn bạn rất nhiều.
WOMAN You’re welcome.PHỤ NỮ Không có gì.
ANNE follows the directions.
She approaches a shopkeeper.
ANNE đi theo hướng dẫn.
Cô ấy tiếp cận một người bán hàng.
ANNE Excuse me.ANNE Xin lỗi.
SHOPKEEPER Yes?CHỦ CỬA HÀNG Vâng?
ANNE I’m looking for number 23. Barbour’s Private Investigator.ANNE Tôi đang tìm số 23. Thám tử tư của Barbour.
SHOPKEEPER Over there. Next to the trees.CHỦ CỬA HÀNG Ở đằng kia. Bên cạnh những cái cây.
ANNE Oh. Thank youANNE Ồ. Cảm ơn
SHOPKEEPER Good luck. You’ll need it.CHỦ CỬA HÀNG Chúc may mắn. Bạn sẽ cần đến nó.
ANNE enters the building and goes up the stairs. She knocks at the door.ANNE bước vào tòa nhà và đi lên cầu thang. Cô ấy gõ cửa.
JOHN Come in!JOHN Vào đi!
JOHN (to ANNE) Sorry.
(to phone) Yes, any time…yes usual rates. Must go now. Right. Goodbye. Julia. Bye.
JOHN (nói với ANNE) Xin lỗi.
(nói với điện thoại) Có, bất cứ lúc nào…có mức giá thông thường. Phải đi ngay bây giờ. Phải. Tạm biệt. Julia. Tạm biệt.
ANNE Mr Barbour?ANNE Ông Barbour?
JOHN John. Private investigator. You must be Ms Lee. Please sit down.JOHN John. Điều tra cá nhân. Chắc bạn là cô Lee. Vui lòng ngồi xuống.
JOHN Now – what can I do for you Ms Lee?JOHN Bây giờ – tôi có thể giúp gì cho cô, cô Lee?
ANNE Could you find him for me?ANNE Bạn có thể tìm anh ấy cho tôi được không?