DAY 19: I haven’t found him

TẢI PDF Transcript Full 42 Ngày: LINK TẢI PDF

John tells Anne of his progress in finding her brother. (John kể cho Anne nghe về quá trình tìm kiếm em trai cô.)

ANNE Have you found my brother?ANNE Bạn đã tìm thấy em trai tôi chưa?
JOHN Not yet. No. Not quite.JOHN Chưa. Không. Không hẳn.
JOHN But I have found something.JOHN Nhưng tôi đã tìm thấy một cái gì đó.
ANNE What is it?ANNE Cái gì vậy?
JOHN I went to the University. You said he was a student. I spoke to his professor, the head of the course he studied.JOHN Tôi đã đến trường Đại học. Bạn nói em ấy là sinh viên. Tôi đã nói chuyện với giáo sư của em ấy, người đứng đầu khóa học mà em ấy đã học.
ANNE And what did he say? Does he know what happened?ANNE Và ông ấy đã nói gì? Ông ấy có biết chuyện gì đã xảy ra không?
JOHN Well, no. Not exactly. He didn’t know where your brother went. But he told me David had left the university. He stopped going to lectures.JOHN Ồ, không. Không chính xác. Ông ấy không biết em trai bạn đã đi đâu. Nhưng ông ấy nói với tôi rằng David đã rời trường đại học. Em ấy đã ngừng đi đến các buổi học.
ANNE When did he stop?ANNE Em ấy dừng lại khi nào?
JOHN Oh, about a year ago. He didn’t tell anyone. But he left a letter with the Professor.JOHN Ồ, khoảng một năm trước. Em ấy không nói với ai cả. Nhưng em ấy đã để lại một lá thư cho Giáo sư.
ANNE A letter! Have you got it? Where is it?ANNE Một lá thư! Bạn đã có nó chưa? Nó đâu rồi?
JOHN The professor has it. He wouldn’t give it to me because it was addressed to you. He left… ah, his card.JOHN Giáo sư có nó. Ông ấy sẽ không đưa nó cho tôi vì nó được gửi cho bạn. Ông ấy đã rời đi… à, thẻ của ông ấy.
ANNE I’ll go and see him. Thank you.ANNE Tôi sẽ đi gặp ông ấy. Cảm ơn.
JOHN I found out something else.JOHN Tôi phát hiện ra một điều khác.
ANNE Yes?ANNE Vâng?
JOHN Your brother had a girlfriend.JOHN Em trai của bạn đã có bạn gái.
ANNE Really! He didn’t tell me. Who is she?ANNE Thật sao! Em ấy không nói với tôi. Cô ấy là ai?
JOHN Well, I don’t know yet, but I’m sure I can find her. We’re closing in Ms Lee. Fear not.JOHN Chà, tôi vẫn chưa biết, nhưng tôi chắc chắn mình có thể tìm thấy cô ấy. Chúng ta đến gần (với kết quả) lằm rồi cô Lee. Đừng sợ.
ANNE Thank you.ANNE Cảm ơn bạn.
Vocabulary Highlights
progress (n) /ˈprəʊɡres/
the process of improving or developing, or of getting nearer to achieving or completing something
Ex: I think we’re making progress.
tiến triển
quá trình cải thiện hoặc phát triển, hoặc tiến gần hơn đến việc đạt được hoặc hoàn thành một cái gì đó
Ex: Tôi nghĩ chúng tôi đang tiến bộ.
quite (adv) /kwaɪt/
to the greatest possible degree
SYN: completely, absolutely, entirely
Ex: Are you quite sure?
not quite
Ex: Unfortunately it is not quite as simple as that.
khá
ở mức độ lớn nhất có thể
SYN: hoàn toàn
Ví dụ: Bạn có chắc chắn không?
không hẳn
Ví dụ: Thật không may là nó không đơn giản như vậy.
head (n) /hed/
the person in charge of a group of people or an organization
head of something the heads of government
Ex: I was head coach of a Little League basketball team in Pittsburgh.
người đứng đầu
người phụ trách một nhóm người hoặc một tổ chức
người đứng đầu cái gì đó người đứng đầu chính phủ
Ex: Tôi là huấn luyện viên trưởng của đội bóng rổ Little League ở Pittsburgh.
course (n) /kɔːs/
a series of lessons or lectures on a particular subject
a French/chemistry course
Ex: I want to do a course in art and design.
khóa học
loạt các bài học hoặc bài giảng về một chủ đề cụ thể
một khóa học tiếng Pháp/Hóa học
Ví dụ: Tôi muốn tham gia một khóa học về nghệ thuật và thiết kế.
lecture (n) /ˈlektʃə(r)/
a talk that is given to a group of people to teach them about a particular subject, often as part of a university or college course
Ex: I have a lecture at nine tomorrow.
lecture on something
a series of lectures on Jane Austen
bài học
một cuộc nói chuyện được tổ chức cho một nhóm người để dạy họ về một chủ đề cụ thể, thường là một phần của khóa học ở trường đại học hoặc cao đẳng
Ex: Tôi có một bài giảng lúc chín giờ ngày mai.
bài giảng về điều gì đó
một loạt bài giảng về Jane Austen
professor (n) /prəˈfesə(r)/
a teacher at a university or college
a university/college professor
Ex: She was my professor when I was a grad student.
giáo sư
một giáo viên tại một trường đại học hoặc cao đẳng
một giáo sư đại học/cao đẳng
Ex: Cô ấy là giáo sư của tôi khi tôi còn là sinh viên tốt nghiệp.
address (v) /əˈdres/
to write on an envelope, etc. the name and address of the person, company, etc. that you are sending it to by mail
be addressed 
Ex: The letter was correctly addressed, but delivered to the wrong house.
đề địa chỉ
viết lên phong bì, v.v… tên và địa chỉ của người, công ty, v.v. mà bạn sẽ gửi nó qua đường bưu điện
được đề địa chỉ
Ex: Bức thư đã được gửi đúng địa chỉ, nhưng được gửi đến nhầm nhà.
card (n) /kɑːd/
a business card (= a small card printed with somebody’s name and details of their job and company)
Ex: Here’s my card if you need to contact me again.
thẻ
một danh thiếp (= một tấm thiệp nhỏ in tên ai đó và chi tiết về công việc và công ty của họ)
Ex: Đây là danh thiếp của tôi nếu bạn cần liên hệ lại với tôi.
close (v) /kləʊz/
to end or make something end
close something 
to close a case/an investigation
đóng, kết thúc
kết thúc hoặc làm cho cái gì đó kết thúc
đóng cái gì đó
kết thúc một vụ án/một cuộc điều tra