DAY 15: A big grey one

TẢI PDF Transcript Full 42 Ngày: LINK TẢI PDF

Steve and Anne explore the park. (Steve và Anne khám phá công viên.)

NNE Look at this big grey one.ANNE Hãy nhìn con màu xám to lớn này.
STEVE He’s massive. He has very, very strong arms and legs.STEVE Nó (chủ ngữ HE có nghĩa là con đực) to quá. Nó có đôi tay và đôi chân rất khỏe.
ANNE And a big strong tail.ANNE Và một cái đuôi to khỏe.
STEVE Yeah. And ears. Very big ears.STEVE Vâng. Và tai. Đôi tai rất to.
ANNE His fur looks very soft.ANNE Bộ lông của nó trông rất mềm mại.
STEVE It feels soft on my hand.STEVE Có cảm giác mềm mại trên tay tôi.
ANNE It’s got beautiful big brown eyes. They walk around.ANNE Nó có đôi mắt nâu to tròn rất đẹp. Chúng đi bộ xung quanh.
ANNE Oh, look at that little black and white one.ANNE Ồ, nhìn cái màu đen trắng nhỏ đó kìa.
STEVE Oh yeah. I think that’s a willy wagtail. They’re very fast and they move around a lot.STEVE Ồ vâng. Tôi nghĩ đó là một con chim chìa vôi. Chúng rất nhanh và di chuyển rất nhiều.
ANNE It’s cute. It’s got such a long tail. Oh, look at that bird!ANNE Thật dễ thương. Nó có một cái đuôi dài như vậy. Ồ, nhìn con chim đó kìa!
STEVE Oh, that’s a kingfisher.STEVE Ồ, đó là chim bói cá.
ANNE Oh, we have them in Singapore.ANNE Ồ, chúng tôi có chúng ở Singapore.
STEVE Really?STEVE Thật sao?
ANNE Hmm. Look at its beautiful blue back.ANNE Ừm. Hãy nhìn cái lưng màu xanh tuyệt đẹp của nó.
STEVE Very colourful, isn’t it? There’s lots in Australia. Big ones and small ones. We have a very big one called a kookaburra. It has a very interesting laugh.STEVE Rất đầy màu sắc phải không? Có rất nhiều ở Úc. Những cái lớn và những cái nhỏ. Chúng tôi có một cái rất lớn gọi là kookaburra. Nó có một tiếng cười rất thú vị.
ANNE He’s so soft and cuddly.ANNE Nó thật mềm mại và dễ thương.
STEVE Yeah, like me!STEVE Vâng, giống tôi!
STEVE They’ve actually also got really sharp claws. See?STEVE Thực ra chúng cũng có những móng vuốt rất sắc bén. Thấy chưa?
ANNE He’s so cute! Can I take him home?ANNE Anh ấy thật dễ thương! Tôi có thể đưa anh ấy về nhà được không?
STEVE I don’t think they’d be very happy about that.STEVE Tôi không nghĩ họ sẽ vui vì điều đó.
STEVE Oh, look at that one. What’s the matter?STEVE Ồ, nhìn cái đó đi. Có chuyện gì vậy?
ANNE Nothing… I’m just feeling a bit homesick.ANNE Không có gì… Tôi chỉ thấy hơi nhớ nhà thôi.
STEVE Come on, let’s go and get something to eat.STEVE Thôi nào, chúng ta đi ăn gì đó thôi.
Vocabulary Highlights
explore (v) /ɪkˈsplɔː(r)/
to travel to or around an area or a country in order to learn about it
Ex: A day isn’t really long enough to explore the town.
khám phá
đi du lịch hoặc đến xung quanh một khu vực hoặc một quốc gia để tìm hiểu về nó
Ex: Một ngày thực sự không đủ dài để khám phá thị trấn.
massive (adj) /ˈmæsɪv/
very large, heavy and solid
a massive rock
Ex: Keith shrugged his massive shoulders.
to lớn
rất lớn, nặng và chắc chắn
một tảng đá lớn
Ex: Keith nhún đôi vai lực lưỡng của anh ấy.
tail (n) /teɪl/
the part that sticks out at the back of the body of a bird, an animal or a fish, which the animal can move from side to side or up and down
Ex: The dog ran up, wagging its tail.
Ex: My dog loves to chase his tail.
đuôi
bộ phận nhô ra phía sau cơ thể của một con chim, một con vật hoặc một con cá mà con vật có thể di chuyển từ bên này sang bên kia hoặc lên xuống
Ex: Con chó chạy tới vẫy đuôi.
Ex: Con chó của tôi thích đuổi theo đuôi của nó.
fur (n) /fɜː(r)/
the soft thick mass of hair that grows on the body of some animals
Ex: The cat carefully licked its fur.
lông thú
khối lông dày mềm mọc trên cơ thể của một số động vật
Ex: Con mèo cẩn thận liếm lông.
soft (adj) /sɒft/
smooth and pleasant to touch
OPP: rough
soft skin
Ex: Clean the lens with a soft cloth.
mềm mại
mịn màng và dễ chịu khi chạm vào
OPP: thô ráp
làn da mềm mại
Ex: Làm sạch ống kính bằng vải mềm.
laugh (v) /lɑːf/
to make the sounds and movements of your face that show you think something is funny or silly
to laugh out loud
laugh at something
Ex: You never laugh at my jokes!
cười lớn tiếng
tạo ra âm thanh và chuyển động trên khuôn mặt cho thấy bạn nghĩ điều gì đó buồn cười hoặc ngớ ngẩn
cười lớn
cười vào điều gì đó
Ex: Bạn không bao giờ cười vào những câu chuyện cười của tôi!
cuddly (adj) /ˈkʌdli/
if a person or an animal is cuddly, they make you want to cuddle them
a tiny, cuddly kitten
âu yếm
nếu một người hoặc một con vật đáng yêu, họ sẽ khiến bạn muốn âu yếm họ
một con mèo nhỏ đáng yêu
sharp (adj) /ʃɑːp/
having a fine edge or point, especially of something that can cut or make a hole in something
a sharp knife
Ex: Toys with sharp edges are not suitable for young children.
sắc bén
có một cạnh hoặc điểm đẹp, đặc biệt là thứ gì đó có thể cắt hoặc tạo lỗ trên thứ gì đó
một con dao sắc
Ex: Đồ chơi có cạnh sắc nhọn không phù hợp với trẻ nhỏ.
claw (n) /klɔː/
one of the sharp curved nails on the end of an animal’s or a bird’s foot
Ex: The cat lashed out with its claws.
móng vuốt
một trong những chiếc đinh cong sắc nhọn ở đầu chân của một con vật hoặc một con chim
Ex: Con mèo tấn công bằng móng vuốt của nó.
homesick (adj) /ˈhəʊmsɪk/
homesick (for…) sad because you are away from home and you miss your family and friends
Ex: She felt homesick for her country.
Ex: She was beginning to get a bit homesick.
nhớ nhà
nhớ nhà (vì…) buồn vì xa nhà và nhớ gia đình, bạn bè
Ex: Cô cảm thấy nhớ quê hương.
Ex: Cô bắt đầu thấy hơi nhớ nhà.