DAY 16: What Would you Like?

TẢI PDF Transcript Full 42 Ngày: LINK TẢI PDF

Anne and Steve have lunch. ANNE and STEVE are at the counter getting some food. The ASSISTANT is waiting for their order. ( Anne và Steve ăn trưa. ANNE và STEVE đang ở quầy lấy đồ ăn. TRỢ LÝ đang chờ họ đặt món ăn.)

ASSISTANT What would you like?TRỢ LÝ Bạn muốn gì?
STEVE Anne?STEVE Anne?
ANNE Ummm…I’ll have a cheese and salad sandwich and a cappuccino thanks.ANNE Ummm…Tôi sẽ ăn bánh sandwich phô mai, salad và cà phê cappuccino, cảm ơn.
STEVE Do you have wine?STEVE Bạn có rượu không?
ASSISTANT No sir. We don’t serve alcohol. We have coffee, tea, soft drinks and juices.TRỢ Không, thưa ông. Chúng tôi không phục vụ rượu. Chúng tôi có cà phê, trà, nước ngọt và nước trái cây.
STEVE Okay. I’d like a… orange juice and a pie with chips. Do you have sauce?STEVE Được rồi. Tôi muốn một… nước cam và một chiếc bánh với khoai tây chiên. Bạn có nước sốt không?
ASSISTANT Just help yourself. And I’ll bring the food when it’s ready.TRỢ LÝ Bạn tự phục vụ. Và tôi sẽ mang thức ăn đến khi nó sẵn sàng.
STEVE Thank you.STEVE Cảm ơn bạn.
They eat their lunch at an outside table.Họ ăn trưa ở bàn bên ngoài.
ANNE Is that good?ANNE Đồ ăn có ngon không?
STEVE It’s delicious. You should try one. It’s real Aussie food.STEVE Nó ngon quá. Bạn nên thử một cái. Đó là món ăn Úc đích thực.
ANNE Maybe one day. I don’t eat a lot of meat.ANNE Có lẽ một ngày nào đó. Tôi không ăn nhiều thịt.
STEVE How’s your coffee?STEVE Cà phê của bạn thế nào?
ANNE It’s very good. Don’t you drink coffee?ANNE Nó rất ổn. Bạn không uống cà phê à?
STEVE Sometimes. I prefer tea. Or juice. So, was the koala the best?STEVE Đôi khi. Tôi thích trà hơn. Hoặc nước trái cây. Vậy gấu túi có phải là ổn nhất không?
ANNE Oh, definitely. The kangaroos were interesting too. I’ve never seen real ones before. And the birds are wonderful. I think I liked the birds the most. They’re so colourful, and so many different kinds. What about you? What did you like best?ANNE Ồ, chắc chắn rồi. Những con kanguru cũng rất thú vị. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy những con thật trước đây. Và những con chim thật tuyệt vời. Tôi nghĩ tôi thích những con chim nhất. Chúng rất nhiều màu sắc và có rất nhiều loại khác nhau. Còn bạn thì sao? Bạn thích gì nhất?
STEVE Just being here.STEVE Ở đây thôi. (ở đây với bạn là thích nhất rồi)
Vocabulary highlights
counter (n) /ˈkaʊntə(r)
a long flat surface over which goods are sold or business is done in a shop, bank, etc.
Ex: He works at the meat counter.
behind the counter
Ex: I served behind the counter at the cafe for a few hours a week.
Quầy hàng, quầy thu tiền (n) /ˈkaʊntə(r)
một bề mặt phẳng dài trên đó hàng hóa được bán hoặc kinh doanh được thực hiện trong cửa hàng, ngân hàng, v.v.
Ví dụ: Anh ấy làm việc ở quầy bán thịt.
phía sau quầy
Ví dụ: Tôi phục vụ sau quầy ở quán cà phê vài giờ một tuần.
alcohol (n) /ˈælkəhɒl/
drinks such as beer, wine, etc. that can make people drunk
Ex: He never drinks alcohol.
rượu bia
đồ uống như bia, rượu, v.v. có thể khiến người ta say
Ex: Anh ấy không bao giờ uống rượu.
sauce (n) /sɔːs/
a thick liquid that is eaten with food to add taste to it
Ex: Pour the sauce over the pasta.
Ex: We had lamb with mint sauce.
nước xốt
một chất lỏng dày được ăn cùng với thức ăn để thêm hương vị cho nó
Ex: Đổ nước sốt lên mì ống.
Ex: Chúng tôi có thịt cừu với sốt bạc hà.
delicious (adj) /dɪˈlɪʃəs/
having a very pleasant taste or smell
Ex: Who cooked this? It’s absolutely delicious.
to taste/smell/look delicious
thơm ngon
có một hương vị hoặc mùi rất dễ chịu
Ex: Ai đã nấu món này? Nó hoàn toàn ngon.
nếm/ngửi/nhìn thơm ngon
meat (n) /miːt/
the soft part of an animal or a bird that can be eaten as food;
a piece/slice of meat
Ex: His favourite food is meat and vegetable stew.
thịt
phần mềm của động vật hoặc chim có thể dùng làm thức ăn;
một miếng/miếng thịt
Ex: Món ăn yêu thích của anh ấy là thịt và rau hầm.
real (adj) /ˈriːəl/
actually existing or happening and not imagined or pretended
Ex: It wasn’t a ghost; it was a real person.
Ex: We have a real chance of success.
thật (không phải giả)
thực sự tồn tại hoặc xảy ra và không được tưởng tượng hoặc giả vờ
Ví dụ: Đó không phải là ma; đó là một người thực sự.
Ví dụ: Chúng ta thực sự có cơ hội thành công.
colourful (adj) /ˈkʌləfl/
full of bright colours or having a lot of different colours
Ex: The male birds are more colourful than the females.
đầy màu sắc
đầy màu sắc tươi sáng hoặc có nhiều màu sắc khác nhau
Ex: Những con chim đực có nhiều màu sắc hơn những con cái.
different (adj) /ˈdɪfrənt/
not the same as s.b/s.th; not like s.b/s.th else
different from
Ex: Paul’s very different from his brother.
different to
Ex: Paul’s very different ​to his brother.
different than
Ex: You look different than before.
khác nhau
không giống ai/cái gì; không giống ai/cái gì khác
khác với
Ex: Paul rất khác với anh trai mình.
khác với
Ex: Paul rất khác với anh trai mình.
khác với
Ex: Bạn trông khác hơn trước.
kind (n) /kaɪnd/
a group of people or things that are the same in some way; a particular variety or type 
three kinds of cakes/cake
Ex: What kind of house do you live in?
Ex: They sell all kinds of things.
loại (n) /kaɪnd/
một nhóm người hoặc những thứ giống nhau ở một khía cạnh nào đó; một loại hoặc loại cụ thể
ba loại bánh ngọt
Ví dụ: Bạn sống trong ngôi nhà như thế nào?
Ví dụ: Họ bán đủ thứ.